ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائق باستانی، علی اعتصام پور، احمد میردامادی، اشرف محمد خانی، ناصر الماسی، محمد فضیلتی، (1398). بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(5)، 1591-1601. magiran.com/p2034394
Faegh Bastani, Ali Etesampour, Ahmad Mirdamadi, Ashraf Mohammadkhani, Naser Almasi, Mohammad Fazilati, (2019). study of platelet parameters in the patients with acute myocardial infarction referred to Ali Shariati Hospital in 2018, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(5), 1591-1601. magiran.com/p2034394
فائق باستانی، علی اعتصام پور، احمد میردامادی، اشرف محمد خانی، ناصر الماسی، محمد فضیلتی، بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(5): 1591-1601. magiran.com/p2034394
Faegh Bastani, Ali Etesampour, Ahmad Mirdamadi, Ashraf Mohammadkhani, Naser Almasi, Mohammad Fazilati, study of platelet parameters in the patients with acute myocardial infarction referred to Ali Shariati Hospital in 2018, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(5): 1591-1601. magiran.com/p2034394
فائق باستانی، علی اعتصام پور، احمد میردامادی، اشرف محمد خانی، ناصر الماسی، محمد فضیلتی، "بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 5 (1398): 1591-1601. magiran.com/p2034394
Faegh Bastani, Ali Etesampour, Ahmad Mirdamadi, Ashraf Mohammadkhani, Naser Almasi, Mohammad Fazilati, "study of platelet parameters in the patients with acute myocardial infarction referred to Ali Shariati Hospital in 2018", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.5 (2019): 1591-1601. magiran.com/p2034394
فائق باستانی، علی اعتصام پور، احمد میردامادی، اشرف محمد خانی، ناصر الماسی، محمد فضیلتی، (1398). 'بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(5)، صص.1591-1601. magiran.com/p2034394
Faegh Bastani, Ali Etesampour, Ahmad Mirdamadi, Ashraf Mohammadkhani, Naser Almasi, Mohammad Fazilati, (2019). 'study of platelet parameters in the patients with acute myocardial infarction referred to Ali Shariati Hospital in 2018', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(5), pp.1591-1601. magiran.com/p2034394
فائق باستانی؛ علی اعتصام پور؛ احمد میردامادی؛ اشرف محمد خانی؛ ناصر الماسی؛ محمد فضیلتی. "بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،5 ، 1398، 1591-1601. magiran.com/p2034394
Faegh Bastani; Ali Etesampour; Ahmad Mirdamadi; Ashraf Mohammadkhani; Naser Almasi; Mohammad Fazilati. "study of platelet parameters in the patients with acute myocardial infarction referred to Ali Shariati Hospital in 2018", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 5, 2019, 1591-1601. magiran.com/p2034394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال