ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سلطانیان، بهناز ونکی، نسرین رمضانی، نادر شاکری، زهرا شمس، فاطمه فخاری راد، (1398). تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(6)، 1656-1667. magiran.com/p2034407
Zahra Soltanian, Behnaz Vanaky, Nasrin Ramezani Fard, Nader Shakeri, Zahra Shams, Fatimah Fakhari Rad, (2019). Effect of Eight Weeks Resistance Training On Gene Expression of TNF-Α and IL10 in the Heart of Type II Diabetic Male Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(6), 1656-1667. magiran.com/p2034407
زهرا سلطانیان، بهناز ونکی، نسرین رمضانی، نادر شاکری، زهرا شمس، فاطمه فخاری راد، تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(6): 1656-1667. magiran.com/p2034407
Zahra Soltanian, Behnaz Vanaky, Nasrin Ramezani Fard, Nader Shakeri, Zahra Shams, Fatimah Fakhari Rad, Effect of Eight Weeks Resistance Training On Gene Expression of TNF-Α and IL10 in the Heart of Type II Diabetic Male Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(6): 1656-1667. magiran.com/p2034407
زهرا سلطانیان، بهناز ونکی، نسرین رمضانی، نادر شاکری، زهرا شمس، فاطمه فخاری راد، "تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 6 (1398): 1656-1667. magiran.com/p2034407
Zahra Soltanian, Behnaz Vanaky, Nasrin Ramezani Fard, Nader Shakeri, Zahra Shams, Fatimah Fakhari Rad, "Effect of Eight Weeks Resistance Training On Gene Expression of TNF-Α and IL10 in the Heart of Type II Diabetic Male Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.6 (2019): 1656-1667. magiran.com/p2034407
زهرا سلطانیان، بهناز ونکی، نسرین رمضانی، نادر شاکری، زهرا شمس، فاطمه فخاری راد، (1398). 'تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(6)، صص.1656-1667. magiran.com/p2034407
Zahra Soltanian, Behnaz Vanaky, Nasrin Ramezani Fard, Nader Shakeri, Zahra Shams, Fatimah Fakhari Rad, (2019). 'Effect of Eight Weeks Resistance Training On Gene Expression of TNF-Α and IL10 in the Heart of Type II Diabetic Male Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(6), pp.1656-1667. magiran.com/p2034407
زهرا سلطانیان؛ بهناز ونکی؛ نسرین رمضانی؛ نادر شاکری؛ زهرا شمس؛ فاطمه فخاری راد. "تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،6 ، 1398، 1656-1667. magiran.com/p2034407
Zahra Soltanian; Behnaz Vanaky; Nasrin Ramezani Fard; Nader Shakeri; Zahra Shams; Fatimah Fakhari Rad. "Effect of Eight Weeks Resistance Training On Gene Expression of TNF-Α and IL10 in the Heart of Type II Diabetic Male Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 6, 2019, 1656-1667. magiran.com/p2034407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال