ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین بیگی، فتاحیان، شهبازی گهرویی، (1398). بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(533)، 762-767. magiran.com/p2034567
Fahimeh Hossein, Beigi, Soheil Fatahian, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, (2019). In-vitro Toxicity Assessment of Polydopamine-Coated and Uncoated Fe3O4 Nanoparticles in Cell Line B16-F10 (Melanoma Cell), Journal Of Isfahan Medical School, 37(533), 762-767. magiran.com/p2034567
حسین بیگی، فتاحیان، شهبازی گهرویی، بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(533): 762-767. magiran.com/p2034567
Fahimeh Hossein, Beigi, Soheil Fatahian, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, In-vitro Toxicity Assessment of Polydopamine-Coated and Uncoated Fe3O4 Nanoparticles in Cell Line B16-F10 (Melanoma Cell), Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(533): 762-767. magiran.com/p2034567
حسین بیگی، فتاحیان، شهبازی گهرویی، "بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 533 (1398): 762-767. magiran.com/p2034567
Fahimeh Hossein, Beigi, Soheil Fatahian, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, "In-vitro Toxicity Assessment of Polydopamine-Coated and Uncoated Fe3O4 Nanoparticles in Cell Line B16-F10 (Melanoma Cell)", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.533 (2019): 762-767. magiran.com/p2034567
حسین بیگی، فتاحیان، شهبازی گهرویی، (1398). 'بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(533)، صص.762-767. magiran.com/p2034567
Fahimeh Hossein, Beigi, Soheil Fatahian, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, (2019). 'In-vitro Toxicity Assessment of Polydopamine-Coated and Uncoated Fe3O4 Nanoparticles in Cell Line B16-F10 (Melanoma Cell)', Journal Of Isfahan Medical School, 37(533), pp.762-767. magiran.com/p2034567
حسین بیگی؛ فتاحیان؛ شهبازی گهرویی. "بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،533 ، 1398، 762-767. magiran.com/p2034567
Fahimeh Hossein; Beigi; Soheil Fatahian; Daryoush Shahbazi; Gahrouei. "In-vitro Toxicity Assessment of Polydopamine-Coated and Uncoated Fe3O4 Nanoparticles in Cell Line B16-F10 (Melanoma Cell)", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 533, 2019, 762-767. magiran.com/p2034567
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال