ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن حسینی ، فرید نجدمظهر، هومن شریعت زاده، داود جعفری، (1398). نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(533)، 775-783. magiran.com/p2034569
Bahman Hosseini, Farid Najd, Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Davod Jafari, (2019). The Outcomes of Radial Shortening Treatment in Kienbock's Disease in Shafa Hospital, Tehran, Iran, during the Years 2011 and 2016, Journal Of Isfahan Medical School, 37(533), 775-783. magiran.com/p2034569
بهمن حسینی ، فرید نجدمظهر، هومن شریعت زاده، داود جعفری، نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(533): 775-783. magiran.com/p2034569
Bahman Hosseini, Farid Najd, Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Davod Jafari, The Outcomes of Radial Shortening Treatment in Kienbock's Disease in Shafa Hospital, Tehran, Iran, during the Years 2011 and 2016, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(533): 775-783. magiran.com/p2034569
بهمن حسینی ، فرید نجدمظهر، هومن شریعت زاده، داود جعفری، "نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 533 (1398): 775-783. magiran.com/p2034569
Bahman Hosseini, Farid Najd, Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Davod Jafari, "The Outcomes of Radial Shortening Treatment in Kienbock's Disease in Shafa Hospital, Tehran, Iran, during the Years 2011 and 2016", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.533 (2019): 775-783. magiran.com/p2034569
بهمن حسینی ، فرید نجدمظهر، هومن شریعت زاده، داود جعفری، (1398). 'نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(533)، صص.775-783. magiran.com/p2034569
Bahman Hosseini, Farid Najd, Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Davod Jafari, (2019). 'The Outcomes of Radial Shortening Treatment in Kienbock's Disease in Shafa Hospital, Tehran, Iran, during the Years 2011 and 2016', Journal Of Isfahan Medical School, 37(533), pp.775-783. magiran.com/p2034569
بهمن حسینی ؛ فرید نجدمظهر؛ هومن شریعت زاده؛ داود جعفری. "نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،533 ، 1398، 775-783. magiran.com/p2034569
Bahman Hosseini; Farid Najd; Mazhar; Hooman Shariatzadeh; Davod Jafari. "The Outcomes of Radial Shortening Treatment in Kienbock's Disease in Shafa Hospital, Tehran, Iran, during the Years 2011 and 2016", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 533, 2019, 775-783. magiran.com/p2034569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال