ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده توانگر ، مجتبی منصوری، غلامرضا معصومی، حمید بیگدلیان، (1398). تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(534)، 806-812. magiran.com/p2034573
Azadeh Tavangar, Mojtaba Mansouri, Gholamreza Massoumi, Hamid Bigdelian, (2019). The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial, Journal Of Isfahan Medical School, 37(534), 806-812. magiran.com/p2034573
آزاده توانگر ، مجتبی منصوری، غلامرضا معصومی، حمید بیگدلیان، تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(534): 806-812. magiran.com/p2034573
Azadeh Tavangar, Mojtaba Mansouri, Gholamreza Massoumi, Hamid Bigdelian, The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(534): 806-812. magiran.com/p2034573
آزاده توانگر ، مجتبی منصوری، غلامرضا معصومی، حمید بیگدلیان، "تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 534 (1398): 806-812. magiran.com/p2034573
Azadeh Tavangar, Mojtaba Mansouri, Gholamreza Massoumi, Hamid Bigdelian, "The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.534 (2019): 806-812. magiran.com/p2034573
آزاده توانگر ، مجتبی منصوری، غلامرضا معصومی، حمید بیگدلیان، (1398). 'تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(534)، صص.806-812. magiran.com/p2034573
Azadeh Tavangar, Mojtaba Mansouri, Gholamreza Massoumi, Hamid Bigdelian, (2019). 'The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial', Journal Of Isfahan Medical School, 37(534), pp.806-812. magiran.com/p2034573
آزاده توانگر ؛ مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ حمید بیگدلیان. "تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،534 ، 1398، 806-812. magiran.com/p2034573
Azadeh Tavangar; Mojtaba Mansouri; Gholamreza Massoumi; Hamid Bigdelian. "The Effect of Glucose-Insulin-Potassium (GIK) Administration on Clinical Outcomes after Pediatric Cardiac Surgeries with Cardiopulmonary Bypass: A Single-Blind Clinical Trial", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 534, 2019, 806-812. magiran.com/p2034573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال