ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوروزیان امیری، علی خلخالی، زهره شکیبایی، (1398). مفهوم سازی مدیریت حکمت بنیان مدرسه، نشریه مدیریت مدرسه، 7(1)، 1-22. magiran.com/p2034598
Mohammad Nourozian Amiri, Ali Khalkhali , Zohreh Shakibaei, (2019). Conceptualization of Wisdom based Principals, Journal of School administration, 7(1), 1-22. magiran.com/p2034598
محمد نوروزیان امیری، علی خلخالی، زهره شکیبایی، مفهوم سازی مدیریت حکمت بنیان مدرسه. نشریه مدیریت مدرسه، 1398؛ 7(1): 1-22. magiran.com/p2034598
Mohammad Nourozian Amiri, Ali Khalkhali , Zohreh Shakibaei, Conceptualization of Wisdom based Principals, Journal of School administration, 2019; 7(1): 1-22. magiran.com/p2034598
محمد نوروزیان امیری، علی خلخالی، زهره شکیبایی، "مفهوم سازی مدیریت حکمت بنیان مدرسه"، نشریه مدیریت مدرسه 7، شماره 1 (1398): 1-22. magiran.com/p2034598
Mohammad Nourozian Amiri, Ali Khalkhali , Zohreh Shakibaei, "Conceptualization of Wisdom based Principals", Journal of School administration 7, no.1 (2019): 1-22. magiran.com/p2034598
محمد نوروزیان امیری، علی خلخالی، زهره شکیبایی، (1398). 'مفهوم سازی مدیریت حکمت بنیان مدرسه'، نشریه مدیریت مدرسه، 7(1)، صص.1-22. magiran.com/p2034598
Mohammad Nourozian Amiri, Ali Khalkhali , Zohreh Shakibaei, (2019). 'Conceptualization of Wisdom based Principals', Journal of School administration, 7(1), pp.1-22. magiran.com/p2034598
محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی. "مفهوم سازی مدیریت حکمت بنیان مدرسه". نشریه مدیریت مدرسه، 7 ،1 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2034598
Mohammad Nourozian Amiri; Ali Khalkhali ; Zohreh Shakibaei. "Conceptualization of Wisdom based Principals", Journal of School administration, 7, 1, 2019, 1-22. magiran.com/p2034598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال