ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اردودری، فرزانه فدایی، (1398). بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(3)، 329-335. magiran.com/p2034680
Zahra Ordudari, Farzane Fadaei, (2019). The relationship between circadian types and mental workload in assembly workers of a manufacturing company, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(3), 329-335. magiran.com/p2034680
زهرا اردودری، فرزانه فدایی، بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(3): 329-335. magiran.com/p2034680
Zahra Ordudari, Farzane Fadaei, The relationship between circadian types and mental workload in assembly workers of a manufacturing company, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(3): 329-335. magiran.com/p2034680
زهرا اردودری، فرزانه فدایی، "بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 3 (1398): 329-335. magiran.com/p2034680
Zahra Ordudari, Farzane Fadaei, "The relationship between circadian types and mental workload in assembly workers of a manufacturing company", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.3 (2019): 329-335. magiran.com/p2034680
زهرا اردودری، فرزانه فدایی، (1398). 'بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(3)، صص.329-335. magiran.com/p2034680
Zahra Ordudari, Farzane Fadaei, (2019). 'The relationship between circadian types and mental workload in assembly workers of a manufacturing company', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(3), pp.329-335. magiran.com/p2034680
زهرا اردودری؛ فرزانه فدایی. "بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،3 ، 1398، 329-335. magiran.com/p2034680
Zahra Ordudari; Farzane Fadaei. "The relationship between circadian types and mental workload in assembly workers of a manufacturing company", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 3, 2019, 329-335. magiran.com/p2034680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال