ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سعید خاکدال قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، (1398). نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان، نشریه رویش روان شناسی، 8(5)، 61-66. magiran.com/p2034758
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebeyglou, Saeid Khakdal Ghojebeyglou, Seyed Mohammad Basir Amir, (2019). The Role of Cognitive Flexibility and Perceived Social Support in Predicting Suicidal Tendency in University Students, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(5), 61-66. magiran.com/p2034758
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سعید خاکدال قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(5): 61-66. magiran.com/p2034758
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebeyglou, Saeid Khakdal Ghojebeyglou, Seyed Mohammad Basir Amir, The Role of Cognitive Flexibility and Perceived Social Support in Predicting Suicidal Tendency in University Students, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(5): 61-66. magiran.com/p2034758
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سعید خاکدال قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، "نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 5 (1398): 61-66. magiran.com/p2034758
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebeyglou, Saeid Khakdal Ghojebeyglou, Seyed Mohammad Basir Amir, "The Role of Cognitive Flexibility and Perceived Social Support in Predicting Suicidal Tendency in University Students", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.5 (2019): 61-66. magiran.com/p2034758
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سعید خاکدال قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، (1398). 'نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان'، نشریه رویش روان شناسی، 8(5)، صص.61-66. magiran.com/p2034758
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebeyglou, Saeid Khakdal Ghojebeyglou, Seyed Mohammad Basir Amir, (2019). 'The Role of Cognitive Flexibility and Perceived Social Support in Predicting Suicidal Tendency in University Students', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(5), pp.61-66. magiran.com/p2034758
اسماعیل صدری دمیرچی؛ پژمان هنرمند قوجه بگلو؛ سعید خاکدال قوجه بگلو؛ سید محمد بصیر امیر. "نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،5 ، 1398، 61-66. magiran.com/p2034758
Esmaeil Sadri Damirchi; Pezhman Honarmand Ghojebeyglou; Saeid Khakdal Ghojebeyglou; Seyed Mohammad Basir Amir. "The Role of Cognitive Flexibility and Perceived Social Support in Predicting Suicidal Tendency in University Students", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 5, 2019, 61-66. magiran.com/p2034758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال