ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم بهرامی، محمود فاطمی عقدا، علی نورزاد، مهدی تلخابلو، (1398). بررسی میزان افت وزنی سنگ دانه ها در آزمایش لس آنجلس در محیط های مختلف در دو منطقه دیره و دماوند، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، 185-212. magiran.com/p2034883
Kazem Bahrami, Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, Ali Noorzad, Mehdi Talkhablou, (2019). Examination on the Rate of Weight Loss of Aggregates in Los Angeles Test in Different media A case study: South side of Daneh Khoshk and Damavand, Journal of Engineering Geology, 13(2), 185-212. magiran.com/p2034883
کاظم بهرامی، محمود فاطمی عقدا، علی نورزاد، مهدی تلخابلو، بررسی میزان افت وزنی سنگ دانه ها در آزمایش لس آنجلس در محیط های مختلف در دو منطقه دیره و دماوند. مجله زمین شناسی مهندسی، 1398؛ 13(2): 185-212. magiran.com/p2034883
Kazem Bahrami, Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, Ali Noorzad, Mehdi Talkhablou, Examination on the Rate of Weight Loss of Aggregates in Los Angeles Test in Different media A case study: South side of Daneh Khoshk and Damavand, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(2): 185-212. magiran.com/p2034883
کاظم بهرامی، محمود فاطمی عقدا، علی نورزاد، مهدی تلخابلو، "بررسی میزان افت وزنی سنگ دانه ها در آزمایش لس آنجلس در محیط های مختلف در دو منطقه دیره و دماوند"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 2 (1398): 185-212. magiran.com/p2034883
Kazem Bahrami, Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, Ali Noorzad, Mehdi Talkhablou, "Examination on the Rate of Weight Loss of Aggregates in Los Angeles Test in Different media A case study: South side of Daneh Khoshk and Damavand", Journal of Engineering Geology 13, no.2 (2019): 185-212. magiran.com/p2034883
کاظم بهرامی، محمود فاطمی عقدا، علی نورزاد، مهدی تلخابلو، (1398). 'بررسی میزان افت وزنی سنگ دانه ها در آزمایش لس آنجلس در محیط های مختلف در دو منطقه دیره و دماوند'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، صص.185-212. magiran.com/p2034883
Kazem Bahrami, Seyed Mahmoud Fatemi Aghda, Ali Noorzad, Mehdi Talkhablou, (2019). 'Examination on the Rate of Weight Loss of Aggregates in Los Angeles Test in Different media A case study: South side of Daneh Khoshk and Damavand', Journal of Engineering Geology, 13(2), pp.185-212. magiran.com/p2034883
کاظم بهرامی؛ محمود فاطمی عقدا؛ علی نورزاد؛ مهدی تلخابلو. "بررسی میزان افت وزنی سنگ دانه ها در آزمایش لس آنجلس در محیط های مختلف در دو منطقه دیره و دماوند". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،2 ، 1398، 185-212. magiran.com/p2034883
Kazem Bahrami; Seyed Mahmoud Fatemi Aghda; Ali Noorzad; Mehdi Talkhablou. "Examination on the Rate of Weight Loss of Aggregates in Los Angeles Test in Different media A case study: South side of Daneh Khoshk and Damavand", Journal of Engineering Geology, 13, 2, 2019, 185-212. magiran.com/p2034883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال