ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سادات کشاورز، محمدعلی چلونگر، اصغر منتظر القائم، (1397). تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدنی دولت شیعی صفویه، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، 265-299. magiran.com/p2034909
Zahra Sadat Keshavarz , Mohammad Ali Chelongar, Asghar Montazer Al Ghaem, (2019). Explaining and Analyzing the Role of the Scientific Society in the Process of the Civilization of Safavid State, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), 265-299. magiran.com/p2034909
زهرا سادات کشاورز، محمدعلی چلونگر، اصغر منتظر القائم، تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدنی دولت شیعی صفویه. پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 1397؛ 51(2): 265-299. magiran.com/p2034909
Zahra Sadat Keshavarz , Mohammad Ali Chelongar, Asghar Montazer Al Ghaem, Explaining and Analyzing the Role of the Scientific Society in the Process of the Civilization of Safavid State, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 2019; 51(2): 265-299. magiran.com/p2034909
زهرا سادات کشاورز، محمدعلی چلونگر، اصغر منتظر القائم، "تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدنی دولت شیعی صفویه"، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 51، شماره 2 (1397): 265-299. magiran.com/p2034909
Zahra Sadat Keshavarz , Mohammad Ali Chelongar, Asghar Montazer Al Ghaem, "Explaining and Analyzing the Role of the Scientific Society in the Process of the Civilization of Safavid State", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization 51, no.2 (2019): 265-299. magiran.com/p2034909
زهرا سادات کشاورز، محمدعلی چلونگر، اصغر منتظر القائم، (1397). 'تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدنی دولت شیعی صفویه'، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، صص.265-299. magiran.com/p2034909
Zahra Sadat Keshavarz , Mohammad Ali Chelongar, Asghar Montazer Al Ghaem, (2019). 'Explaining and Analyzing the Role of the Scientific Society in the Process of the Civilization of Safavid State', Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), pp.265-299. magiran.com/p2034909
زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم. "تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدنی دولت شیعی صفویه". پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51 ،2 ، 1397، 265-299. magiran.com/p2034909
Zahra Sadat Keshavarz ; Mohammad Ali Chelongar; Asghar Montazer Al Ghaem. "Explaining and Analyzing the Role of the Scientific Society in the Process of the Civilization of Safavid State", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51, 2, 2019, 265-299. magiran.com/p2034909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال