ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید معارف، اصغر قائدان، هادی خواجوی، (1397). سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسلام (ص) تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمومنان علی (ع)، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، 301-317. magiran.com/p2034910
Majid Maaref , Asghar Qaedan, Hadi Khajavi, (2019). The Evolution of the Concept of Tradition and its Function from Islam's Prophet Age to Imam Ali Age, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), 301-317. magiran.com/p2034910
مجید معارف، اصغر قائدان، هادی خواجوی، سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسلام (ص) تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمومنان علی (ع). پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 1397؛ 51(2): 301-317. magiran.com/p2034910
Majid Maaref , Asghar Qaedan, Hadi Khajavi, The Evolution of the Concept of Tradition and its Function from Islam's Prophet Age to Imam Ali Age, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 2019; 51(2): 301-317. magiran.com/p2034910
مجید معارف، اصغر قائدان، هادی خواجوی، "سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسلام (ص) تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمومنان علی (ع)"، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 51، شماره 2 (1397): 301-317. magiran.com/p2034910
Majid Maaref , Asghar Qaedan, Hadi Khajavi, "The Evolution of the Concept of Tradition and its Function from Islam's Prophet Age to Imam Ali Age", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization 51, no.2 (2019): 301-317. magiran.com/p2034910
مجید معارف، اصغر قائدان، هادی خواجوی، (1397). 'سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسلام (ص) تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمومنان علی (ع)'، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، صص.301-317. magiran.com/p2034910
Majid Maaref , Asghar Qaedan, Hadi Khajavi, (2019). 'The Evolution of the Concept of Tradition and its Function from Islam's Prophet Age to Imam Ali Age', Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), pp.301-317. magiran.com/p2034910
مجید معارف؛ اصغر قائدان؛ هادی خواجوی. "سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسلام (ص) تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمومنان علی (ع)". پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51 ،2 ، 1397، 301-317. magiran.com/p2034910
Majid Maaref ; Asghar Qaedan; Hadi Khajavi. "The Evolution of the Concept of Tradition and its Function from Islam's Prophet Age to Imam Ali Age", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51, 2, 2019, 301-317. magiran.com/p2034910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال