ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس یوسف وند، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، (1397). مکان یابی شهر آذیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، 319-344. magiran.com/p2034911
Yuones Yuosefvand, Javad Neyestani , Seyyed Mahdi Mousavi Kohpar, (2019). Locating of city of Azyvjān Based on the Study of Historical texts and Archaeological Evidence, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), 319-344. magiran.com/p2034911
یونس یوسف وند، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، مکان یابی شهر آذیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی. پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 1397؛ 51(2): 319-344. magiran.com/p2034911
Yuones Yuosefvand, Javad Neyestani , Seyyed Mahdi Mousavi Kohpar, Locating of city of Azyvjān Based on the Study of Historical texts and Archaeological Evidence, Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 2019; 51(2): 319-344. magiran.com/p2034911
یونس یوسف وند، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، "مکان یابی شهر آذیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی"، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 51، شماره 2 (1397): 319-344. magiran.com/p2034911
Yuones Yuosefvand, Javad Neyestani , Seyyed Mahdi Mousavi Kohpar, "Locating of city of Azyvjān Based on the Study of Historical texts and Archaeological Evidence", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization 51, no.2 (2019): 319-344. magiran.com/p2034911
یونس یوسف وند، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، (1397). 'مکان یابی شهر آذیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی'، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51(2)، صص.319-344. magiran.com/p2034911
Yuones Yuosefvand, Javad Neyestani , Seyyed Mahdi Mousavi Kohpar, (2019). 'Locating of city of Azyvjān Based on the Study of Historical texts and Archaeological Evidence', Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51(2), pp.319-344. magiran.com/p2034911
یونس یوسف وند؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر. "مکان یابی شهر آذیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی". پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 51 ،2 ، 1397، 319-344. magiran.com/p2034911
Yuones Yuosefvand; Javad Neyestani ; Seyyed Mahdi Mousavi Kohpar. "Locating of city of Azyvjān Based on the Study of Historical texts and Archaeological Evidence", Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 51, 2, 2019, 319-344. magiran.com/p2034911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال