ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قبادیان ، (1398). بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح، فصلنامه دانش آب و خاک، 29(2)، 85-99. magiran.com/p2034930
Ghobadian R, (2019). Application of Lax and Leap-Frog Schemes in Two-Dimensional Modeling of Dam Breaking Using Explicit Finite- Difference Method, , 29(2), 85-99. magiran.com/p2034930
رسول قبادیان ، بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح. فصلنامه دانش آب و خاک، 1398؛ 29(2): 85-99. magiran.com/p2034930
Ghobadian R, Application of Lax and Leap-Frog Schemes in Two-Dimensional Modeling of Dam Breaking Using Explicit Finite- Difference Method, , 2019; 29(2): 85-99. magiran.com/p2034930
رسول قبادیان ، "بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح"، فصلنامه دانش آب و خاک 29، شماره 2 (1398): 85-99. magiran.com/p2034930
Ghobadian R, "Application of Lax and Leap-Frog Schemes in Two-Dimensional Modeling of Dam Breaking Using Explicit Finite- Difference Method", 29, no.2 (2019): 85-99. magiran.com/p2034930
رسول قبادیان ، (1398). 'بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح'، فصلنامه دانش آب و خاک، 29(2)، صص.85-99. magiran.com/p2034930
Ghobadian R, (2019). 'Application of Lax and Leap-Frog Schemes in Two-Dimensional Modeling of Dam Breaking Using Explicit Finite- Difference Method', , 29(2), pp.85-99. magiran.com/p2034930
رسول قبادیان . "بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح". فصلنامه دانش آب و خاک، 29 ،2 ، 1398، 85-99. magiran.com/p2034930
Ghobadian R. "Application of Lax and Leap-Frog Schemes in Two-Dimensional Modeling of Dam Breaking Using Explicit Finite- Difference Method", , 29, 2, 2019, 85-99. magiran.com/p2034930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال