ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داوودی، (1398). مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8(2)، 72-90. magiran.com/p2035182
SH Alipour Katigarie, H Heidari , M Narimani, H Davoodi, (2019). Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students, Journal of School Psychology, 8(2), 72-90. magiran.com/p2035182
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داوودی، مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی مدرسه، 1398؛ 8(2): 72-90. magiran.com/p2035182
SH Alipour Katigarie, H Heidari , M Narimani, H Davoodi, Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students, Journal of School Psychology, 2019; 8(2): 72-90. magiran.com/p2035182
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داوودی، "مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان"، فصلنامه روان شناسی مدرسه 8، شماره 2 (1398): 72-90. magiran.com/p2035182
SH Alipour Katigarie, H Heidari , M Narimani, H Davoodi, "Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students", Journal of School Psychology 8, no.2 (2019): 72-90. magiran.com/p2035182
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داوودی، (1398). 'مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان'، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8(2)، صص.72-90. magiran.com/p2035182
SH Alipour Katigarie, H Heidari , M Narimani, H Davoodi, (2019). 'Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students', Journal of School Psychology, 8(2), pp.72-90. magiran.com/p2035182
شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داوودی. "مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان". فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8 ،2 ، 1398، 72-90. magiran.com/p2035182
SH Alipour Katigarie; H Heidari ; M Narimani; H Davoodi. "Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students", Journal of School Psychology, 8, 2, 2019, 72-90. magiran.com/p2035182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال