ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم باقری پناه، فرهاد جمهری، (1398). تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی، مجله سلامت جامعه، 13(1)، 54-63. magiran.com/p2035232
M Bagheri Panah, F Jomehri , (2019). Determining the Effectiveness of Training Life Skills on Improving General Health and Assertiveness in Sexually Abused Female Adolescents, Community Health Journal, 13(1), 54-63. magiran.com/p2035232
مریم باقری پناه، فرهاد جمهری، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(1): 54-63. magiran.com/p2035232
M Bagheri Panah, F Jomehri , Determining the Effectiveness of Training Life Skills on Improving General Health and Assertiveness in Sexually Abused Female Adolescents, Community Health Journal, 2019; 13(1): 54-63. magiran.com/p2035232
مریم باقری پناه، فرهاد جمهری، "تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 1 (1398): 54-63. magiran.com/p2035232
M Bagheri Panah, F Jomehri , "Determining the Effectiveness of Training Life Skills on Improving General Health and Assertiveness in Sexually Abused Female Adolescents", Community Health Journal 13, no.1 (2019): 54-63. magiran.com/p2035232
مریم باقری پناه، فرهاد جمهری، (1398). 'تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی'، مجله سلامت جامعه، 13(1)، صص.54-63. magiran.com/p2035232
M Bagheri Panah, F Jomehri , (2019). 'Determining the Effectiveness of Training Life Skills on Improving General Health and Assertiveness in Sexually Abused Female Adolescents', Community Health Journal, 13(1), pp.54-63. magiran.com/p2035232
مریم باقری پناه؛ فرهاد جمهری. "تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی". مجله سلامت جامعه، 13 ،1 ، 1398، 54-63. magiran.com/p2035232
M Bagheri Panah; F Jomehri . "Determining the Effectiveness of Training Life Skills on Improving General Health and Assertiveness in Sexually Abused Female Adolescents", Community Health Journal, 13, 1, 2019, 54-63. magiran.com/p2035232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال