ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ذبیح الله تاراسی، رضا رجبی، هومن مینونژاد، شهناز شهربانیان، (1397). تاثیر تمرینات قدرتی ستون فقرات و تمرینات پوسچرال برهایپر کایفوزیس عملکردی در جوانان، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27(121)، 23-31. magiran.com/p2035286
Zabiholah Tarasi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Shahnaz Shahrbanian, (2019). The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(121), 23-31. magiran.com/p2035286
ذبیح الله تاراسی، رضا رجبی، هومن مینونژاد، شهناز شهربانیان، تاثیر تمرینات قدرتی ستون فقرات و تمرینات پوسچرال برهایپر کایفوزیس عملکردی در جوانان. مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 1397؛ 27(121): 23-31. magiran.com/p2035286
Zabiholah Tarasi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Shahnaz Shahrbanian, The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2019; 27(121): 23-31. magiran.com/p2035286
ذبیح الله تاراسی، رضا رجبی، هومن مینونژاد، شهناز شهربانیان، "تاثیر تمرینات قدرتی ستون فقرات و تمرینات پوسچرال برهایپر کایفوزیس عملکردی در جوانان"، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی 27، شماره 121 (1397): 23-31. magiran.com/p2035286
Zabiholah Tarasi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Shahnaz Shahrbanian, "The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 27, no.121 (2019): 23-31. magiran.com/p2035286
ذبیح الله تاراسی، رضا رجبی، هومن مینونژاد، شهناز شهربانیان، (1397). 'تاثیر تمرینات قدرتی ستون فقرات و تمرینات پوسچرال برهایپر کایفوزیس عملکردی در جوانان'، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27(121)، صص.23-31. magiran.com/p2035286
Zabiholah Tarasi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Shahnaz Shahrbanian, (2019). 'The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(121), pp.23-31. magiran.com/p2035286
ذبیح الله تاراسی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ شهناز شهربانیان. "تاثیر تمرینات قدرتی ستون فقرات و تمرینات پوسچرال برهایپر کایفوزیس عملکردی در جوانان". مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27 ،121 ، 1397، 23-31. magiran.com/p2035286
Zabiholah Tarasi; Reza Rajabi; Hooman Minoonejad; Shahnaz Shahrbanian. "The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27, 121, 2019, 23-31. magiran.com/p2035286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال