ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری حاجی ابول لو، هدا حلاج زاده، ابراهیم مسعودنیا، (1397). مقایسه سرمایه فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقه عمل های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(4)، 167-182. magiran.com/p2035367
Kobra Hajiabllo, Hoda HALLAJZADEH, Ebrahim Masoudnia , (2018). Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29(4), 167-182. magiran.com/p2035367
کبری حاجی ابول لو، هدا حلاج زاده، ابراهیم مسعودنیا، مقایسه سرمایه فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقه عمل های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1397؛ 29(4): 167-182. magiran.com/p2035367
Kobra Hajiabllo, Hoda HALLAJZADEH, Ebrahim Masoudnia , Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2018; 29(4): 167-182. magiran.com/p2035367
کبری حاجی ابول لو، هدا حلاج زاده، ابراهیم مسعودنیا، "مقایسه سرمایه فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقه عمل های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 29، شماره 4 (1397): 167-182. magiran.com/p2035367
Kobra Hajiabllo, Hoda HALLAJZADEH, Ebrahim Masoudnia , "Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 29, no.4 (2018): 167-182. magiran.com/p2035367
کبری حاجی ابول لو، هدا حلاج زاده، ابراهیم مسعودنیا، (1397). 'مقایسه سرمایه فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقه عمل های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(4)، صص.167-182. magiran.com/p2035367
Kobra Hajiabllo, Hoda HALLAJZADEH, Ebrahim Masoudnia , (2018). 'Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29(4), pp.167-182. magiran.com/p2035367
کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا. "مقایسه سرمایه فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقه عمل های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29 ،4 ، 1397، 167-182. magiran.com/p2035367
Kobra Hajiabllo; Hoda HALLAJZADEH; Ebrahim Masoudnia . "Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29, 4, 2018, 167-182. magiran.com/p2035367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال