ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله نقدی، ثریا معمار، مریم داستانی، (1397). تحلیل جامعه شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه های 50، 60 و 70 شهر اصفهان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(4)، 183-208. magiran.com/p2035368
Asadola Naghdi , Soraya Memar, Maryam Dastani , (2018). Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism Tendencies Case study: Women born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29(4), 183-208. magiran.com/p2035368
اسدالله نقدی، ثریا معمار، مریم داستانی، تحلیل جامعه شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه های 50، 60 و 70 شهر اصفهان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1397؛ 29(4): 183-208. magiran.com/p2035368
Asadola Naghdi , Soraya Memar, Maryam Dastani , Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism Tendencies Case study: Women born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2018; 29(4): 183-208. magiran.com/p2035368
اسدالله نقدی، ثریا معمار، مریم داستانی، "تحلیل جامعه شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه های 50، 60 و 70 شهر اصفهان"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 29، شماره 4 (1397): 183-208. magiran.com/p2035368
Asadola Naghdi , Soraya Memar, Maryam Dastani , "Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism Tendencies Case study: Women born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 29, no.4 (2018): 183-208. magiran.com/p2035368
اسدالله نقدی، ثریا معمار، مریم داستانی، (1397). 'تحلیل جامعه شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه های 50، 60 و 70 شهر اصفهان'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(4)، صص.183-208. magiran.com/p2035368
Asadola Naghdi , Soraya Memar, Maryam Dastani , (2018). 'Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism Tendencies Case study: Women born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29(4), pp.183-208. magiran.com/p2035368
اسدالله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی. "تحلیل جامعه شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه های 50، 60 و 70 شهر اصفهان". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29 ،4 ، 1397، 183-208. magiran.com/p2035368
Asadola Naghdi ; Soraya Memar; Maryam Dastani . "Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism Tendencies Case study: Women born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 29, 4, 2018, 183-208. magiran.com/p2035368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال