ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر بیات، میثم لطیفی، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی، (1398). فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(2)، 43-63. magiran.com/p2035610
Akbar Bayat, Meisam Latifi , Morteza Moradi, Alireza Slambolchi, (2019). Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization, Journal of International Business Management, 2(2), 43-63. magiran.com/p2035610
اکبر بیات، میثم لطیفی، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی، فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی. نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 1398؛ 2(2): 43-63. magiran.com/p2035610
Akbar Bayat, Meisam Latifi , Morteza Moradi, Alireza Slambolchi, Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization, Journal of International Business Management, 2019; 2(2): 43-63. magiran.com/p2035610
اکبر بیات، میثم لطیفی، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی، "فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی"، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل 2، شماره 2 (1398): 43-63. magiran.com/p2035610
Akbar Bayat, Meisam Latifi , Morteza Moradi, Alireza Slambolchi, "Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization", Journal of International Business Management 2, no.2 (2019): 43-63. magiran.com/p2035610
اکبر بیات، میثم لطیفی، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی، (1398). 'فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی'، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(2)، صص.43-63. magiran.com/p2035610
Akbar Bayat, Meisam Latifi , Morteza Moradi, Alireza Slambolchi, (2019). 'Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization', Journal of International Business Management, 2(2), pp.43-63. magiran.com/p2035610
اکبر بیات؛ میثم لطیفی؛ مرتضی مرادی؛ علیرضا اسلامبولچی. "فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی". نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2 ،2 ، 1398، 43-63. magiran.com/p2035610
Akbar Bayat; Meisam Latifi ; Morteza Moradi; Alireza Slambolchi. "Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization", Journal of International Business Management, 2, 2, 2019, 43-63. magiran.com/p2035610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال