ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرزا حسن حسینی، سید محمد جواد موسوی، مجتبی اشرفی سلطان احمدی، سحر خاوری، (1398). عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(1)، 221-242. magiran.com/p2035627
Mirza Hassan Hosseini , Seyed Mohammad Javad Mosavi, Mojtaba Ashrafii Soltan Ahmadi, Sahar Khavari, (2019). Export performance of knowledge based companies; A model for explaining the role of entrepreneurial awareness and strategic learning, Journal of International Business Management, 2(1), 221-242. magiran.com/p2035627
میرزا حسن حسینی، سید محمد جواد موسوی، مجتبی اشرفی سلطان احمدی، سحر خاوری، عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی. نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 1398؛ 2(1): 221-242. magiran.com/p2035627
Mirza Hassan Hosseini , Seyed Mohammad Javad Mosavi, Mojtaba Ashrafii Soltan Ahmadi, Sahar Khavari, Export performance of knowledge based companies; A model for explaining the role of entrepreneurial awareness and strategic learning, Journal of International Business Management, 2019; 2(1): 221-242. magiran.com/p2035627
میرزا حسن حسینی، سید محمد جواد موسوی، مجتبی اشرفی سلطان احمدی، سحر خاوری، "عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی"، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل 2، شماره 1 (1398): 221-242. magiran.com/p2035627
Mirza Hassan Hosseini , Seyed Mohammad Javad Mosavi, Mojtaba Ashrafii Soltan Ahmadi, Sahar Khavari, "Export performance of knowledge based companies; A model for explaining the role of entrepreneurial awareness and strategic learning", Journal of International Business Management 2, no.1 (2019): 221-242. magiran.com/p2035627
میرزا حسن حسینی، سید محمد جواد موسوی، مجتبی اشرفی سلطان احمدی، سحر خاوری، (1398). 'عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی'، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(1)، صص.221-242. magiran.com/p2035627
Mirza Hassan Hosseini , Seyed Mohammad Javad Mosavi, Mojtaba Ashrafii Soltan Ahmadi, Sahar Khavari, (2019). 'Export performance of knowledge based companies; A model for explaining the role of entrepreneurial awareness and strategic learning', Journal of International Business Management, 2(1), pp.221-242. magiran.com/p2035627
میرزا حسن حسینی؛ سید محمد جواد موسوی؛ مجتبی اشرفی سلطان احمدی؛ سحر خاوری. "عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی". نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2 ،1 ، 1398، 221-242. magiran.com/p2035627
Mirza Hassan Hosseini ; Seyed Mohammad Javad Mosavi; Mojtaba Ashrafii Soltan Ahmadi; Sahar Khavari. "Export performance of knowledge based companies; A model for explaining the role of entrepreneurial awareness and strategic learning", Journal of International Business Management, 2, 1, 2019, 221-242. magiran.com/p2035627
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال