ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه معینی فر ، فاطمه سادات میرآفتاب، (1398). تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(66)، 79-97. magiran.com/p2035717
Mohaddeseh Moeinifar, Fatemeh Sadat Mirafatab, (2019). Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace, Journal of Security Research, 18(66), 79-97. magiran.com/p2035717
محدثه معینی فر ، فاطمه سادات میرآفتاب، تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر. فصلنامه امنیت پژوهی، 1398؛ 18(66): 79-97. magiran.com/p2035717
Mohaddeseh Moeinifar, Fatemeh Sadat Mirafatab, Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace, Journal of Security Research, 2019; 18(66): 79-97. magiran.com/p2035717
محدثه معینی فر ، فاطمه سادات میرآفتاب، "تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر"، فصلنامه امنیت پژوهی 18، شماره 66 (1398): 79-97. magiran.com/p2035717
Mohaddeseh Moeinifar, Fatemeh Sadat Mirafatab, "Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace", Journal of Security Research 18, no.66 (2019): 79-97. magiran.com/p2035717
محدثه معینی فر ، فاطمه سادات میرآفتاب، (1398). 'تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر'، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(66)، صص.79-97. magiran.com/p2035717
Mohaddeseh Moeinifar, Fatemeh Sadat Mirafatab, (2019). 'Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace', Journal of Security Research, 18(66), pp.79-97. magiran.com/p2035717
محدثه معینی فر ؛ فاطمه سادات میرآفتاب. "تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر". فصلنامه امنیت پژوهی، 18 ،66 ، 1398، 79-97. magiran.com/p2035717
Mohaddeseh Moeinifar; Fatemeh Sadat Mirafatab. "Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace", Journal of Security Research, 18, 66, 2019, 79-97. magiran.com/p2035717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال