ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد داداش پور، سیامک علی زاده، مهدی رضایی، (1398). بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام حرکتی سینه ای در کبوتر، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(3)، 408-416. magiran.com/p2035775
Mohammad Dadashpour, Siamak Alizadeh , Mehdi Rezaei, (2019). Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Pigeon, Journal of Veterinary Research, 74(3), 408-416. magiran.com/p2035775
محمد داداش پور، سیامک علی زاده، مهدی رضایی، بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام حرکتی سینه ای در کبوتر. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(3): 408-416. magiran.com/p2035775
Mohammad Dadashpour, Siamak Alizadeh , Mehdi Rezaei, Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Pigeon, Journal of Veterinary Research, 2019; 74(3): 408-416. magiran.com/p2035775
محمد داداش پور، سیامک علی زاده، مهدی رضایی، "بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام حرکتی سینه ای در کبوتر"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 3 (1398): 408-416. magiran.com/p2035775
Mohammad Dadashpour, Siamak Alizadeh , Mehdi Rezaei, "Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Pigeon", Journal of Veterinary Research 74, no.3 (2019): 408-416. magiran.com/p2035775
محمد داداش پور، سیامک علی زاده، مهدی رضایی، (1398). 'بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام حرکتی سینه ای در کبوتر'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(3)، صص.408-416. magiran.com/p2035775
Mohammad Dadashpour, Siamak Alizadeh , Mehdi Rezaei, (2019). 'Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Pigeon', Journal of Veterinary Research, 74(3), pp.408-416. magiran.com/p2035775
محمد داداش پور؛ سیامک علی زاده؛ مهدی رضایی. "بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام حرکتی سینه ای در کبوتر". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،3 ، 1398، 408-416. magiran.com/p2035775
Mohammad Dadashpour; Siamak Alizadeh ; Mehdi Rezaei. "Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Pigeon", Journal of Veterinary Research, 74, 3, 2019, 408-416. magiran.com/p2035775
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال