ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی، هرمز منصوری، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1398). تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(3)، 428-436. magiran.com/p2035777
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat Alah Roshanfekr, (2019). Determination of Some Minerals Concentration in The Blood of Dromedary Camels of Different Sexes and Physiological Status, Journal of Veterinary Research, 74(3), 428-436. magiran.com/p2035777
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی، هرمز منصوری، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(3): 428-436. magiran.com/p2035777
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat Alah Roshanfekr, Determination of Some Minerals Concentration in The Blood of Dromedary Camels of Different Sexes and Physiological Status, Journal of Veterinary Research, 2019; 74(3): 428-436. magiran.com/p2035777
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی، هرمز منصوری، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، "تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 3 (1398): 428-436. magiran.com/p2035777
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat Alah Roshanfekr, "Determination of Some Minerals Concentration in The Blood of Dromedary Camels of Different Sexes and Physiological Status", Journal of Veterinary Research 74, no.3 (2019): 428-436. magiran.com/p2035777
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی، هرمز منصوری، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1398). 'تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(3)، صص.428-436. magiran.com/p2035777
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat Alah Roshanfekr, (2019). 'Determination of Some Minerals Concentration in The Blood of Dromedary Camels of Different Sexes and Physiological Status', Journal of Veterinary Research, 74(3), pp.428-436. magiran.com/p2035777
اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت الله روشنفکر. "تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،3 ، 1398، 428-436. magiran.com/p2035777
Akbar Abarghani; Morteza Chaji ; Hormoz Mansori; Morteza Mamouei; Khalil Mirzadeh; Hedayat Alah Roshanfekr. "Determination of Some Minerals Concentration in The Blood of Dromedary Camels of Different Sexes and Physiological Status", Journal of Veterinary Research, 74, 3, 2019, 428-436. magiran.com/p2035777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال