ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالاحد غیبی، حسن اسماعیل زاده، فرشته اصغری، (1398). مشترکات عرفانی در شعر محمدحسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(239)، 49-74. magiran.com/p2035780
Abdolahad Gheibi , Hasan Esmailzade, Fereshteh Asghari, (2019). Mystical commonalities in the poem of Mohammad Hossein Shahriar and the works of Gibran Khalil Gibran, Persian Language and Literature, 72(239), 49-74. magiran.com/p2035780
عبدالاحد غیبی، حسن اسماعیل زاده، فرشته اصغری، مشترکات عرفانی در شعر محمدحسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران. نشریه زبان و ادب فارسی، 1398؛ 72(239): 49-74. magiran.com/p2035780
Abdolahad Gheibi , Hasan Esmailzade, Fereshteh Asghari, Mystical commonalities in the poem of Mohammad Hossein Shahriar and the works of Gibran Khalil Gibran, Persian Language and Literature, 2019; 72(239): 49-74. magiran.com/p2035780
عبدالاحد غیبی، حسن اسماعیل زاده، فرشته اصغری، "مشترکات عرفانی در شعر محمدحسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران"، نشریه زبان و ادب فارسی 72، شماره 239 (1398): 49-74. magiran.com/p2035780
Abdolahad Gheibi , Hasan Esmailzade, Fereshteh Asghari, "Mystical commonalities in the poem of Mohammad Hossein Shahriar and the works of Gibran Khalil Gibran", Persian Language and Literature 72, no.239 (2019): 49-74. magiran.com/p2035780
عبدالاحد غیبی، حسن اسماعیل زاده، فرشته اصغری، (1398). 'مشترکات عرفانی در شعر محمدحسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران'، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(239)، صص.49-74. magiran.com/p2035780
Abdolahad Gheibi , Hasan Esmailzade, Fereshteh Asghari, (2019). 'Mystical commonalities in the poem of Mohammad Hossein Shahriar and the works of Gibran Khalil Gibran', Persian Language and Literature, 72(239), pp.49-74. magiran.com/p2035780
عبدالاحد غیبی؛ حسن اسماعیل زاده؛ فرشته اصغری. "مشترکات عرفانی در شعر محمدحسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران". نشریه زبان و ادب فارسی، 72 ،239 ، 1398، 49-74. magiran.com/p2035780
Abdolahad Gheibi ; Hasan Esmailzade; Fereshteh Asghari. "Mystical commonalities in the poem of Mohammad Hossein Shahriar and the works of Gibran Khalil Gibran", Persian Language and Literature, 72, 239, 2019, 49-74. magiran.com/p2035780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال