ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده ذبیحی، اسماعیل آذز، (1397). تاثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 12(4)، 73-100. magiran.com/p2035797
Azadeh Zabihi, Esmail Azar , (2019). The Influence of the Works and Thoughts of Attar Neishabouri on the Europe, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 12(4), 73-100. magiran.com/p2035797
آزاده ذبیحی، اسماعیل آذز، تاثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری. مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 1397؛ 12(4): 73-100. magiran.com/p2035797
Azadeh Zabihi, Esmail Azar , The Influence of the Works and Thoughts of Attar Neishabouri on the Europe, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 2019; 12(4): 73-100. magiran.com/p2035797
آزاده ذبیحی، اسماعیل آذز، "تاثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری"، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 12، شماره 4 (1397): 73-100. magiran.com/p2035797
Azadeh Zabihi, Esmail Azar , "The Influence of the Works and Thoughts of Attar Neishabouri on the Europe", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya) 12, no.4 (2019): 73-100. magiran.com/p2035797
آزاده ذبیحی، اسماعیل آذز، (1397). 'تاثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری'، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 12(4)، صص.73-100. magiran.com/p2035797
Azadeh Zabihi, Esmail Azar , (2019). 'The Influence of the Works and Thoughts of Attar Neishabouri on the Europe', Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 12(4), pp.73-100. magiran.com/p2035797
آزاده ذبیحی؛ اسماعیل آذز. "تاثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری". مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 12 ،4 ، 1397، 73-100. magiran.com/p2035797
Azadeh Zabihi; Esmail Azar . "The Influence of the Works and Thoughts of Attar Neishabouri on the Europe", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 12, 4, 2019, 73-100. magiran.com/p2035797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال