ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش قاضی، نیما مختارزاده، محمد ابویی، متین رشیدی ، (1398). تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، 89-127. magiran.com/p2035814
Soroush Ghazi, Nima Mokhtarzadeh, Mohammad Abooyee, Matin Rashidi , (2019). Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT), Journal of Technology Development Management, 7(2), 89-127. magiran.com/p2035814
سروش قاضی، نیما مختارزاده، محمد ابویی، متین رشیدی ، تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1398؛ 7(2): 89-127. magiran.com/p2035814
Soroush Ghazi, Nima Mokhtarzadeh, Mohammad Abooyee, Matin Rashidi , Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT), Journal of Technology Development Management, 2019; 7(2): 89-127. magiran.com/p2035814
سروش قاضی، نیما مختارزاده، محمد ابویی، متین رشیدی ، "تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 7، شماره 2 (1398): 89-127. magiran.com/p2035814
Soroush Ghazi, Nima Mokhtarzadeh, Mohammad Abooyee, Matin Rashidi , "Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT)", Journal of Technology Development Management 7, no.2 (2019): 89-127. magiran.com/p2035814
سروش قاضی، نیما مختارزاده، محمد ابویی، متین رشیدی ، (1398). 'تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)'، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، صص.89-127. magiran.com/p2035814
Soroush Ghazi, Nima Mokhtarzadeh, Mohammad Abooyee, Matin Rashidi , (2019). 'Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT)', Journal of Technology Development Management, 7(2), pp.89-127. magiran.com/p2035814
سروش قاضی؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی . "تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)". فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7 ،2 ، 1398، 89-127. magiran.com/p2035814
Soroush Ghazi; Nima Mokhtarzadeh; Mohammad Abooyee; Matin Rashidi . "Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT)", Journal of Technology Development Management, 7, 2, 2019, 89-127. magiran.com/p2035814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال