ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل ریحانی تبار، الهام عبدالملکی، (1398). ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7(2)، 1-13. magiran.com/p2035826
Adel Reyhanitabar , (2019). Evaluation of Some Extraction methods for Determination of Corn Available copper in Some Calcareous Soils of Iran, Applied Soil Reseach, 7(2), 1-13. magiran.com/p2035826
عادل ریحانی تبار، الهام عبدالملکی، ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران. نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 1398؛ 7(2): 1-13. magiran.com/p2035826
Adel Reyhanitabar , Evaluation of Some Extraction methods for Determination of Corn Available copper in Some Calcareous Soils of Iran, Applied Soil Reseach, 2019; 7(2): 1-13. magiran.com/p2035826
عادل ریحانی تبار، الهام عبدالملکی، "ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران"، نشریه تحقیقات کاربردی خاک 7، شماره 2 (1398): 1-13. magiran.com/p2035826
Adel Reyhanitabar , "Evaluation of Some Extraction methods for Determination of Corn Available copper in Some Calcareous Soils of Iran", Applied Soil Reseach 7, no.2 (2019): 1-13. magiran.com/p2035826
عادل ریحانی تبار، الهام عبدالملکی، (1398). 'ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران'، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7(2)، صص.1-13. magiran.com/p2035826
Adel Reyhanitabar , (2019). 'Evaluation of Some Extraction methods for Determination of Corn Available copper in Some Calcareous Soils of Iran', Applied Soil Reseach, 7(2), pp.1-13. magiran.com/p2035826
عادل ریحانی تبار؛ الهام عبدالملکی. "ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران". نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7 ،2 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2035826
Adel Reyhanitabar . "Evaluation of Some Extraction methods for Determination of Corn Available copper in Some Calcareous Soils of Iran", Applied Soil Reseach, 7, 2, 2019, 1-13. magiran.com/p2035826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال