ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Lila Dashtaki, Bahareh Hajisalimi, Abolfazl Ghoreishi, (2019). Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction Among Chronic Kidney Disease Patients, Acta Medica Iranica, 57(5), 320-327. magiran.com/p2035856
Lila Dashtaki, Bahareh Hajisalimi, Abolfazl Ghoreishi, Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction Among Chronic Kidney Disease Patients, Acta Medica Iranica, 2019; 57(5): 320-327. magiran.com/p2035856
Lila Dashtaki, Bahareh Hajisalimi, Abolfazl Ghoreishi, "Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction Among Chronic Kidney Disease Patients", Acta Medica Iranica 57, no.5 (2019): 320-327. magiran.com/p2035856
Lila Dashtaki, Bahareh Hajisalimi, Abolfazl Ghoreishi, (2019). 'Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction Among Chronic Kidney Disease Patients', Acta Medica Iranica, 57(5), pp.320-327. magiran.com/p2035856
Lila Dashtaki; Bahareh Hajisalimi; Abolfazl Ghoreishi. "Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction Among Chronic Kidney Disease Patients", Acta Medica Iranica, 57, 5, 2019, 320-327. magiran.com/p2035856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال