ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هومان محمدی شرف آباد، شکوه سادات اعرابی هاشمی، سهیلا ترابی فارسانی، (1398). گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 11(41)، 155-179. magiran.com/p2035893
HUMAN MOHAMMADI, Shokouh Arabi, Soheila Torabi Farsani, (2019). Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era, Journal of Historical Studies of Islam, 11(41), 155-179. magiran.com/p2035893
هومان محمدی شرف آباد، شکوه سادات اعرابی هاشمی، سهیلا ترابی فارسانی، گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری. فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 1398؛ 11(41): 155-179. magiran.com/p2035893
HUMAN MOHAMMADI, Shokouh Arabi, Soheila Torabi Farsani, Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era, Journal of Historical Studies of Islam, 2019; 11(41): 155-179. magiran.com/p2035893
هومان محمدی شرف آباد، شکوه سادات اعرابی هاشمی، سهیلا ترابی فارسانی، "گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری"، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 11، شماره 41 (1398): 155-179. magiran.com/p2035893
HUMAN MOHAMMADI, Shokouh Arabi, Soheila Torabi Farsani, "Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era", Journal of Historical Studies of Islam 11, no.41 (2019): 155-179. magiran.com/p2035893
هومان محمدی شرف آباد، شکوه سادات اعرابی هاشمی، سهیلا ترابی فارسانی، (1398). 'گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری'، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 11(41)، صص.155-179. magiran.com/p2035893
HUMAN MOHAMMADI, Shokouh Arabi, Soheila Torabi Farsani, (2019). 'Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era', Journal of Historical Studies of Islam, 11(41), pp.155-179. magiran.com/p2035893
هومان محمدی شرف آباد؛ شکوه سادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی. "گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری". فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 11 ،41 ، 1398، 155-179. magiran.com/p2035893
HUMAN MOHAMMADI; Shokouh Arabi; Soheila Torabi Farsani. "Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era", Journal of Historical Studies of Islam, 11, 41, 2019, 155-179. magiran.com/p2035893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال