ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد درزی، هومن روانبخش، علیرضا مشکی، مجتبی امیری، محمدکیا کیانیان، (1398). تیپ های جنگلی ذخیره گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه وتحلیل آن ها در ارتباط با متغیرهای محیطی، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(1)، 237-252. magiran.com/p2035912
Darzi Mohammad, Ravanbakhsh Hooman, Moshki Alireza, Amiri Mojtaba, Kianian Mohammad Kia, (2019). Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(1), 237-252. magiran.com/p2035912
محمد درزی، هومن روانبخش، علیرضا مشکی، مجتبی امیری، محمدکیا کیانیان، تیپ های جنگلی ذخیره گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه وتحلیل آن ها در ارتباط با متغیرهای محیطی. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1398؛ 7(1): 237-252. magiran.com/p2035912
Darzi Mohammad, Ravanbakhsh Hooman, Moshki Alireza, Amiri Mojtaba, Kianian Mohammad Kia, Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2019; 7(1): 237-252. magiran.com/p2035912
محمد درزی، هومن روانبخش، علیرضا مشکی، مجتبی امیری، محمدکیا کیانیان، "تیپ های جنگلی ذخیره گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه وتحلیل آن ها در ارتباط با متغیرهای محیطی"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 7، شماره 1 (1398): 237-252. magiran.com/p2035912
Darzi Mohammad, Ravanbakhsh Hooman, Moshki Alireza, Amiri Mojtaba, Kianian Mohammad Kia, "Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran)", Journal of Plant Ecosystem Conservation 7, no.1 (2019): 237-252. magiran.com/p2035912
محمد درزی، هومن روانبخش، علیرضا مشکی، مجتبی امیری، محمدکیا کیانیان، (1398). 'تیپ های جنگلی ذخیره گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه وتحلیل آن ها در ارتباط با متغیرهای محیطی'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(1)، صص.237-252. magiran.com/p2035912
Darzi Mohammad, Ravanbakhsh Hooman, Moshki Alireza, Amiri Mojtaba, Kianian Mohammad Kia, (2019). 'Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran)', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(1), pp.237-252. magiran.com/p2035912
محمد درزی؛ هومن روانبخش؛ علیرضا مشکی؛ مجتبی امیری؛ محمدکیا کیانیان. "تیپ های جنگلی ذخیره گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه وتحلیل آن ها در ارتباط با متغیرهای محیطی". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7 ،1 ، 1398، 237-252. magiran.com/p2035912
Darzi Mohammad; Ravanbakhsh Hooman; Moshki Alireza; Amiri Mojtaba; Kianian Mohammad Kia. "Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran)", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7, 1, 2019, 237-252. magiran.com/p2035912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال