ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم جعفری، ابوعلی ودادهیر، آمنه صدیقیان، (1398). مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 11(2)، 65-101. magiran.com/p2036088
G. Jafari , A. Vedadhir, A. Sedighian, (2019). The Sociological Study of the Process of Professional Identity Formation in Doctoral Students of Social Sciences in Iran, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(2), 65-101. magiran.com/p2036088
قاسم جعفری، ابوعلی ودادهیر، آمنه صدیقیان، مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 1398؛ 11(2): 65-101. magiran.com/p2036088
G. Jafari , A. Vedadhir, A. Sedighian, The Sociological Study of the Process of Professional Identity Formation in Doctoral Students of Social Sciences in Iran, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2019; 11(2): 65-101. magiran.com/p2036088
قاسم جعفری، ابوعلی ودادهیر، آمنه صدیقیان، "مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران"، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 11، شماره 2 (1398): 65-101. magiran.com/p2036088
G. Jafari , A. Vedadhir, A. Sedighian, "The Sociological Study of the Process of Professional Identity Formation in Doctoral Students of Social Sciences in Iran", Interdisciplinary Studies in the Humanities 11, no.2 (2019): 65-101. magiran.com/p2036088
قاسم جعفری، ابوعلی ودادهیر، آمنه صدیقیان، (1398). 'مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران'، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 11(2)، صص.65-101. magiran.com/p2036088
G. Jafari , A. Vedadhir, A. Sedighian, (2019). 'The Sociological Study of the Process of Professional Identity Formation in Doctoral Students of Social Sciences in Iran', Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(2), pp.65-101. magiran.com/p2036088
قاسم جعفری؛ ابوعلی ودادهیر؛ آمنه صدیقیان. "مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران". فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 11 ،2 ، 1398، 65-101. magiran.com/p2036088
G. Jafari ; A. Vedadhir; A. Sedighian. "The Sociological Study of the Process of Professional Identity Formation in Doctoral Students of Social Sciences in Iran", Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11, 2, 2019, 65-101. magiran.com/p2036088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال