ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا مریمی، علی اکبر دهقان، عباس افشاری، (1398). بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(2)، 329-346. magiran.com/p2036104
R. Maryami, A.A. Dehghan , A. Afshari, (2019). Experimental Investigation of Flow Induced Noise Around Circular Cylinder by Measuring Unsteady Surface Pressures, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(2), 329-346. magiran.com/p2036104
رضا مریمی، علی اکبر دهقان، عباس افشاری، بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(2): 329-346. magiran.com/p2036104
R. Maryami, A.A. Dehghan , A. Afshari, Experimental Investigation of Flow Induced Noise Around Circular Cylinder by Measuring Unsteady Surface Pressures, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(2): 329-346. magiran.com/p2036104
رضا مریمی، علی اکبر دهقان، عباس افشاری، "بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 2 (1398): 329-346. magiran.com/p2036104
R. Maryami, A.A. Dehghan , A. Afshari, "Experimental Investigation of Flow Induced Noise Around Circular Cylinder by Measuring Unsteady Surface Pressures", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.2 (2019): 329-346. magiran.com/p2036104
رضا مریمی، علی اکبر دهقان، عباس افشاری، (1398). 'بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(2)، صص.329-346. magiran.com/p2036104
R. Maryami, A.A. Dehghan , A. Afshari, (2019). 'Experimental Investigation of Flow Induced Noise Around Circular Cylinder by Measuring Unsteady Surface Pressures', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(2), pp.329-346. magiran.com/p2036104
رضا مریمی؛ علی اکبر دهقان؛ عباس افشاری. "بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،2 ، 1398، 329-346. magiran.com/p2036104
R. Maryami; A.A. Dehghan ; A. Afshari. "Experimental Investigation of Flow Induced Noise Around Circular Cylinder by Measuring Unsteady Surface Pressures", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 2, 2019, 329-346. magiran.com/p2036104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال