ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون، نسرین تک زارع، الهام سیف علی، (1398). مقایسه اضطراب و درد در درمان های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر سوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، 98-103. magiran.com/p2036120
Majid Mehran, Roza Haghgoo, Mohsen Ashourioun, Elham Seifali, Nasrin Takzaree, (2019). Comparison of anxiety and pain in Dental Treatment of Children by syringe with toy- shape needle cover and conventional syringe, Journal of Dental Medicine, 32(2), 98-103. magiran.com/p2036120
مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون، نسرین تک زارع، الهام سیف علی، مقایسه اضطراب و درد در درمان های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر سوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(2): 98-103. magiran.com/p2036120
Majid Mehran, Roza Haghgoo, Mohsen Ashourioun, Elham Seifali, Nasrin Takzaree, Comparison of anxiety and pain in Dental Treatment of Children by syringe with toy- shape needle cover and conventional syringe, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(2): 98-103. magiran.com/p2036120
مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون، نسرین تک زارع، الهام سیف علی، "مقایسه اضطراب و درد در درمان های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر سوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 2 (1398): 98-103. magiran.com/p2036120
Majid Mehran, Roza Haghgoo, Mohsen Ashourioun, Elham Seifali, Nasrin Takzaree, "Comparison of anxiety and pain in Dental Treatment of Children by syringe with toy- shape needle cover and conventional syringe", Journal of Dental Medicine 32, no.2 (2019): 98-103. magiran.com/p2036120
مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون، نسرین تک زارع، الهام سیف علی، (1398). 'مقایسه اضطراب و درد در درمان های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر سوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، صص.98-103. magiran.com/p2036120
Majid Mehran, Roza Haghgoo, Mohsen Ashourioun, Elham Seifali, Nasrin Takzaree, (2019). 'Comparison of anxiety and pain in Dental Treatment of Children by syringe with toy- shape needle cover and conventional syringe', Journal of Dental Medicine, 32(2), pp.98-103. magiran.com/p2036120
مجید مهران؛ رزا حقگو؛ محسن عشوریون؛ نسرین تک زارع؛ الهام سیف علی. "مقایسه اضطراب و درد در درمان های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر سوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،2 ، 1398، 98-103. magiran.com/p2036120
Majid Mehran; Roza Haghgoo; Mohsen Ashourioun; Elham Seifali; Nasrin Takzaree. "Comparison of anxiety and pain in Dental Treatment of Children by syringe with toy- shape needle cover and conventional syringe", Journal of Dental Medicine, 32, 2, 2019, 98-103. magiran.com/p2036120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال