ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا خامی، شیما قربانی، مهدی حسن پور، (1398). ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، 104-111. magiran.com/p2036121
Mohammadreza Khami, Shima Ghorbani, Mahdi Hasanpour, (2019). Knowledge, attitudes, and education of senior dental students in Tehran Universities of Medical Sciences towards tobacco cessation counseling, Journal of Dental Medicine, 32(2), 104-111. magiran.com/p2036121
محمدرضا خامی، شیما قربانی، مهدی حسن پور، ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(2): 104-111. magiran.com/p2036121
Mohammadreza Khami, Shima Ghorbani, Mahdi Hasanpour, Knowledge, attitudes, and education of senior dental students in Tehran Universities of Medical Sciences towards tobacco cessation counseling, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(2): 104-111. magiran.com/p2036121
محمدرضا خامی، شیما قربانی، مهدی حسن پور، "ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 2 (1398): 104-111. magiran.com/p2036121
Mohammadreza Khami, Shima Ghorbani, Mahdi Hasanpour, "Knowledge, attitudes, and education of senior dental students in Tehran Universities of Medical Sciences towards tobacco cessation counseling", Journal of Dental Medicine 32, no.2 (2019): 104-111. magiran.com/p2036121
محمدرضا خامی، شیما قربانی، مهدی حسن پور، (1398). 'ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، صص.104-111. magiran.com/p2036121
Mohammadreza Khami, Shima Ghorbani, Mahdi Hasanpour, (2019). 'Knowledge, attitudes, and education of senior dental students in Tehran Universities of Medical Sciences towards tobacco cessation counseling', Journal of Dental Medicine, 32(2), pp.104-111. magiran.com/p2036121
محمدرضا خامی؛ شیما قربانی؛ مهدی حسن پور. "ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،2 ، 1398، 104-111. magiran.com/p2036121
Mohammadreza Khami; Shima Ghorbani; Mahdi Hasanpour. "Knowledge, attitudes, and education of senior dental students in Tehran Universities of Medical Sciences towards tobacco cessation counseling", Journal of Dental Medicine, 32, 2, 2019, 104-111. magiran.com/p2036121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال