ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید محمود هاشمی، عباس کریمی، پریسا باقری، نرگس حاجیانی، (1398). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، 120-128. magiran.com/p2036123
Hamid Mahmoodhashemi, Abbas Karimi, Parisa Bagheri, Narges Hajiani, (2019). Evaluation of senior dental students, knowledge at universities in Tehran regarding Cardiopulmonary Resuscitation in patients with an urgent situation, Journal of Dental Medicine, 32(2), 120-128. magiran.com/p2036123
حمید محمود هاشمی، عباس کریمی، پریسا باقری، نرگس حاجیانی، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(2): 120-128. magiran.com/p2036123
Hamid Mahmoodhashemi, Abbas Karimi, Parisa Bagheri, Narges Hajiani, Evaluation of senior dental students, knowledge at universities in Tehran regarding Cardiopulmonary Resuscitation in patients with an urgent situation, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(2): 120-128. magiran.com/p2036123
حمید محمود هاشمی، عباس کریمی، پریسا باقری، نرگس حاجیانی، "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 2 (1398): 120-128. magiran.com/p2036123
Hamid Mahmoodhashemi, Abbas Karimi, Parisa Bagheri, Narges Hajiani, "Evaluation of senior dental students, knowledge at universities in Tehran regarding Cardiopulmonary Resuscitation in patients with an urgent situation", Journal of Dental Medicine 32, no.2 (2019): 120-128. magiran.com/p2036123
حمید محمود هاشمی، عباس کریمی، پریسا باقری، نرگس حاجیانی، (1398). 'بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(2)، صص.120-128. magiran.com/p2036123
Hamid Mahmoodhashemi, Abbas Karimi, Parisa Bagheri, Narges Hajiani, (2019). 'Evaluation of senior dental students, knowledge at universities in Tehran regarding Cardiopulmonary Resuscitation in patients with an urgent situation', Journal of Dental Medicine, 32(2), pp.120-128. magiran.com/p2036123
حمید محمود هاشمی؛ عباس کریمی؛ پریسا باقری؛ نرگس حاجیانی. "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،2 ، 1398، 120-128. magiran.com/p2036123
Hamid Mahmoodhashemi; Abbas Karimi; Parisa Bagheri; Narges Hajiani. "Evaluation of senior dental students, knowledge at universities in Tehran regarding Cardiopulmonary Resuscitation in patients with an urgent situation", Journal of Dental Medicine, 32, 2, 2019, 120-128. magiran.com/p2036123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال