ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا هاشمی، زینب کرم خانی، یدالله مهر علی زاده، ابراهیم صالحی، (1398). طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران، مجله آموزش عالی، 10(3)، 77-110. magiran.com/p2036128
Zeynab Karamkhani, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, . Ebrahim Salehi, (2019). Designing Professional Consulting Model in Iran's Universities, Iranian Higher Education, 10(3), 77-110. magiran.com/p2036128
سهیلا هاشمی، زینب کرم خانی، یدالله مهر علی زاده، ابراهیم صالحی، طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران. مجله آموزش عالی، 1398؛ 10(3): 77-110. magiran.com/p2036128
Zeynab Karamkhani, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, . Ebrahim Salehi, Designing Professional Consulting Model in Iran's Universities, Iranian Higher Education, 2019; 10(3): 77-110. magiran.com/p2036128
سهیلا هاشمی، زینب کرم خانی، یدالله مهر علی زاده، ابراهیم صالحی، "طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران"، مجله آموزش عالی 10، شماره 3 (1398): 77-110. magiran.com/p2036128
Zeynab Karamkhani, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, . Ebrahim Salehi, "Designing Professional Consulting Model in Iran's Universities", Iranian Higher Education 10, no.3 (2019): 77-110. magiran.com/p2036128
سهیلا هاشمی، زینب کرم خانی، یدالله مهر علی زاده، ابراهیم صالحی، (1398). 'طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران'، مجله آموزش عالی، 10(3)، صص.77-110. magiran.com/p2036128
Zeynab Karamkhani, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, . Ebrahim Salehi, (2019). 'Designing Professional Consulting Model in Iran's Universities', Iranian Higher Education, 10(3), pp.77-110. magiran.com/p2036128
سهیلا هاشمی؛ زینب کرم خانی؛ یدالله مهر علی زاده؛ ابراهیم صالحی. "طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران". مجله آموزش عالی، 10 ،3 ، 1398، 77-110. magiran.com/p2036128
Zeynab Karamkhani; Soheila Hashemi; Yadollah Mehralizadeh; . Ebrahim Salehi. "Designing Professional Consulting Model in Iran's Universities", Iranian Higher Education, 10, 3, 2019, 77-110. magiran.com/p2036128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال