ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره شاکریان، حمیرا امینی، (1398). تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، 11-18. magiran.com/p2036159
Sareh Shakerian, Homeira Amini, (2019). The Effect of Education Based on the Family-oriented Empowerment Model on Self-care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes Referred to Rural Health Centers in Neka, Journal of Health Research in Community, 5(2), 11-18. magiran.com/p2036159
ساره شاکریان، حمیرا امینی، تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(2): 11-18. magiran.com/p2036159
Sareh Shakerian, Homeira Amini, The Effect of Education Based on the Family-oriented Empowerment Model on Self-care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes Referred to Rural Health Centers in Neka, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(2): 11-18. magiran.com/p2036159
ساره شاکریان، حمیرا امینی، "تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 2 (1398): 11-18. magiran.com/p2036159
Sareh Shakerian, Homeira Amini, "The Effect of Education Based on the Family-oriented Empowerment Model on Self-care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes Referred to Rural Health Centers in Neka", Journal of Health Research in Community 5, no.2 (2019): 11-18. magiran.com/p2036159
ساره شاکریان، حمیرا امینی، (1398). 'تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، صص.11-18. magiran.com/p2036159
Sareh Shakerian, Homeira Amini, (2019). 'The Effect of Education Based on the Family-oriented Empowerment Model on Self-care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes Referred to Rural Health Centers in Neka', Journal of Health Research in Community, 5(2), pp.11-18. magiran.com/p2036159
ساره شاکریان؛ حمیرا امینی. "تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،2 ، 1398، 11-18. magiran.com/p2036159
Sareh Shakerian; Homeira Amini. "The Effect of Education Based on the Family-oriented Empowerment Model on Self-care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes Referred to Rural Health Centers in Neka", Journal of Health Research in Community, 5, 2, 2019, 11-18. magiran.com/p2036159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال