ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید بهمئی، رزیتا مستطاب، مریم شمالی نژاد، آناهیتا مالکی، فاطمه مباشری، (1398). بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، 31-40. magiran.com/p2036161
Jamshid Bahmaei, Rozita Mostatab, Maryam Shomalinejad, Anahita Maleki, Fatemeh Mobasheri, (2019). Evaluation of Academic Vitality and Motivation of Students Based on Their Perception of the Learning Environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran in 2018, Journal of Health Research in Community, 5(2), 31-40. magiran.com/p2036161
جمشید بهمئی، رزیتا مستطاب، مریم شمالی نژاد، آناهیتا مالکی، فاطمه مباشری، بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(2): 31-40. magiran.com/p2036161
Jamshid Bahmaei, Rozita Mostatab, Maryam Shomalinejad, Anahita Maleki, Fatemeh Mobasheri, Evaluation of Academic Vitality and Motivation of Students Based on Their Perception of the Learning Environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran in 2018, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(2): 31-40. magiran.com/p2036161
جمشید بهمئی، رزیتا مستطاب، مریم شمالی نژاد، آناهیتا مالکی، فاطمه مباشری، "بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 2 (1398): 31-40. magiran.com/p2036161
Jamshid Bahmaei, Rozita Mostatab, Maryam Shomalinejad, Anahita Maleki, Fatemeh Mobasheri, "Evaluation of Academic Vitality and Motivation of Students Based on Their Perception of the Learning Environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran in 2018", Journal of Health Research in Community 5, no.2 (2019): 31-40. magiran.com/p2036161
جمشید بهمئی، رزیتا مستطاب، مریم شمالی نژاد، آناهیتا مالکی، فاطمه مباشری، (1398). 'بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، صص.31-40. magiran.com/p2036161
Jamshid Bahmaei, Rozita Mostatab, Maryam Shomalinejad, Anahita Maleki, Fatemeh Mobasheri, (2019). 'Evaluation of Academic Vitality and Motivation of Students Based on Their Perception of the Learning Environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran in 2018', Journal of Health Research in Community, 5(2), pp.31-40. magiran.com/p2036161
جمشید بهمئی؛ رزیتا مستطاب؛ مریم شمالی نژاد؛ آناهیتا مالکی؛ فاطمه مباشری. "بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،2 ، 1398، 31-40. magiran.com/p2036161
Jamshid Bahmaei; Rozita Mostatab; Maryam Shomalinejad; Anahita Maleki; Fatemeh Mobasheri. "Evaluation of Academic Vitality and Motivation of Students Based on Their Perception of the Learning Environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran in 2018", Journal of Health Research in Community, 5, 2, 2019, 31-40. magiran.com/p2036161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال