ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیغام حیدرپور، رویا منتظری، فرزاد متولی ، (1398). بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، 61-72. magiran.com/p2036164
Peigham Heidarpour, Roya Montazeri, Farzad Motevali , (2019). Prevalence of Pediculosis and Associated Risk Factors in Primary SchoolFemale Students of Tonekabon, Iran, in 2017-2018, Journal of Health Research in Community, 5(2), 61-72. magiran.com/p2036164
پیغام حیدرپور، رویا منتظری، فرزاد متولی ، بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(2): 61-72. magiran.com/p2036164
Peigham Heidarpour, Roya Montazeri, Farzad Motevali , Prevalence of Pediculosis and Associated Risk Factors in Primary SchoolFemale Students of Tonekabon, Iran, in 2017-2018, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(2): 61-72. magiran.com/p2036164
پیغام حیدرپور، رویا منتظری، فرزاد متولی ، "بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 2 (1398): 61-72. magiran.com/p2036164
Peigham Heidarpour, Roya Montazeri, Farzad Motevali , "Prevalence of Pediculosis and Associated Risk Factors in Primary SchoolFemale Students of Tonekabon, Iran, in 2017-2018", Journal of Health Research in Community 5, no.2 (2019): 61-72. magiran.com/p2036164
پیغام حیدرپور، رویا منتظری، فرزاد متولی ، (1398). 'بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، صص.61-72. magiran.com/p2036164
Peigham Heidarpour, Roya Montazeri, Farzad Motevali , (2019). 'Prevalence of Pediculosis and Associated Risk Factors in Primary SchoolFemale Students of Tonekabon, Iran, in 2017-2018', Journal of Health Research in Community, 5(2), pp.61-72. magiran.com/p2036164
پیغام حیدرپور؛ رویا منتظری؛ فرزاد متولی . "بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،2 ، 1398، 61-72. magiran.com/p2036164
Peigham Heidarpour; Roya Montazeri; Farzad Motevali . "Prevalence of Pediculosis and Associated Risk Factors in Primary SchoolFemale Students of Tonekabon, Iran, in 2017-2018", Journal of Health Research in Community, 5, 2, 2019, 61-72. magiran.com/p2036164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال