ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صمدی، حمزه صمدی ، (1398). بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، 73-83. magiran.com/p2036165
Hossein Samadi, Hamzeh Samadi _, (2019). Relationship between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the Healthcare and Treatment Network with Structural Equation Modeling Approach, Journal of Health Research in Community, 5(2), 73-83. magiran.com/p2036165
حسین صمدی، حمزه صمدی ، بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(2): 73-83. magiran.com/p2036165
Hossein Samadi, Hamzeh Samadi _, Relationship between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the Healthcare and Treatment Network with Structural Equation Modeling Approach, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(2): 73-83. magiran.com/p2036165
حسین صمدی، حمزه صمدی ، "بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 2 (1398): 73-83. magiran.com/p2036165
Hossein Samadi, Hamzeh Samadi _, "Relationship between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the Healthcare and Treatment Network with Structural Equation Modeling Approach", Journal of Health Research in Community 5, no.2 (2019): 73-83. magiran.com/p2036165
حسین صمدی، حمزه صمدی ، (1398). 'بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2)، صص.73-83. magiran.com/p2036165
Hossein Samadi, Hamzeh Samadi _, (2019). 'Relationship between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the Healthcare and Treatment Network with Structural Equation Modeling Approach', Journal of Health Research in Community, 5(2), pp.73-83. magiran.com/p2036165
حسین صمدی؛ حمزه صمدی . "بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،2 ، 1398، 73-83. magiran.com/p2036165
Hossein Samadi; Hamzeh Samadi _. "Relationship between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the Healthcare and Treatment Network with Structural Equation Modeling Approach", Journal of Health Research in Community, 5, 2, 2019, 73-83. magiran.com/p2036165
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال