ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مزارعی، صدیقه عابدینی، شکرالله محسنی، میلاد صالحی، (1398). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سرطان پوست در سال 1395، مجله بین المللی الکترونیکی پزشکی، 8(1)، 17-23. magiran.com/p2036169
Maryam Mazarei, Sedighe Abedini, Shokrollah Mohseni, Milad Salehi, (2019). Knowledge, Attitudes and Behaviors of Students of Hormozgan University of Medical Sciences about Skin Cancer, International Electronic Journal of Medicine, 8(1), 17-23. magiran.com/p2036169
مریم مزارعی، صدیقه عابدینی، شکرالله محسنی، میلاد صالحی، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سرطان پوست در سال 1395. مجله بین المللی الکترونیکی پزشکی، 1398؛ 8(1): 17-23. magiran.com/p2036169
Maryam Mazarei, Sedighe Abedini, Shokrollah Mohseni, Milad Salehi, Knowledge, Attitudes and Behaviors of Students of Hormozgan University of Medical Sciences about Skin Cancer, International Electronic Journal of Medicine, 2019; 8(1): 17-23. magiran.com/p2036169
مریم مزارعی، صدیقه عابدینی، شکرالله محسنی، میلاد صالحی، "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سرطان پوست در سال 1395"، مجله بین المللی الکترونیکی پزشکی 8، شماره 1 (1398): 17-23. magiran.com/p2036169
Maryam Mazarei, Sedighe Abedini, Shokrollah Mohseni, Milad Salehi, "Knowledge, Attitudes and Behaviors of Students of Hormozgan University of Medical Sciences about Skin Cancer", International Electronic Journal of Medicine 8, no.1 (2019): 17-23. magiran.com/p2036169
مریم مزارعی، صدیقه عابدینی، شکرالله محسنی، میلاد صالحی، (1398). 'بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سرطان پوست در سال 1395'، مجله بین المللی الکترونیکی پزشکی، 8(1)، صص.17-23. magiran.com/p2036169
Maryam Mazarei, Sedighe Abedini, Shokrollah Mohseni, Milad Salehi, (2019). 'Knowledge, Attitudes and Behaviors of Students of Hormozgan University of Medical Sciences about Skin Cancer', International Electronic Journal of Medicine, 8(1), pp.17-23. magiran.com/p2036169
مریم مزارعی؛ صدیقه عابدینی؛ شکرالله محسنی؛ میلاد صالحی. "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سرطان پوست در سال 1395". مجله بین المللی الکترونیکی پزشکی، 8 ،1 ، 1398، 17-23. magiran.com/p2036169
Maryam Mazarei; Sedighe Abedini; Shokrollah Mohseni; Milad Salehi. "Knowledge, Attitudes and Behaviors of Students of Hormozgan University of Medical Sciences about Skin Cancer", International Electronic Journal of Medicine, 8, 1, 2019, 17-23. magiran.com/p2036169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال