ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی، (1398). تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 25(72)، 125-156. magiran.com/p2036229
Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani , (2019). Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company), Journal of Strategic Management Research, 25(72), 125-156. magiran.com/p2036229
میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی، تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران). فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1398؛ 25(72): 125-156. magiran.com/p2036229
Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani , Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company), Journal of Strategic Management Research, 2019; 25(72): 125-156. magiran.com/p2036229
میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی، "تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 25، شماره 72 (1398): 125-156. magiran.com/p2036229
Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani , "Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company)", Journal of Strategic Management Research 25, no.72 (2019): 125-156. magiran.com/p2036229
میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی، (1398). 'تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 25(72)، صص.125-156. magiran.com/p2036229
Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani , (2019). 'Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company)', Journal of Strategic Management Research, 25(72), pp.125-156. magiran.com/p2036229
میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی؛ نیما رحمانی. "تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 25 ،72 ، 1398، 125-156. magiran.com/p2036229
Mirzahasan Hosseini; Mohammad Mahmoodi Meymand; Mohammad Taghi Amini; Nima Rahmani . "Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company)", Journal of Strategic Management Research, 25, 72, 2019, 125-156. magiran.com/p2036229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال