ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس احمدی، رسول آزادی، مریم کیهانی، (1397). اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، 4(11)، 1-41. magiran.com/p2036363
Sirous Ahmadi, Rasoul Azadi , Maryam Kihani, (2018). The effect of glass rock on the performance of female managers and staff of the Ministry of Sport and Youth, mediating the role of organizational silence, Sociology of Life Style, 4(11), 1-41. magiran.com/p2036363
سیروس احمدی، رسول آزادی، مریم کیهانی، اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی. نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، 1397؛ 4(11): 1-41. magiran.com/p2036363
Sirous Ahmadi, Rasoul Azadi , Maryam Kihani, The effect of glass rock on the performance of female managers and staff of the Ministry of Sport and Youth, mediating the role of organizational silence, Sociology of Life Style, 2018; 4(11): 1-41. magiran.com/p2036363
سیروس احمدی، رسول آزادی، مریم کیهانی، "اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی"، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 4، شماره 11 (1397): 1-41. magiran.com/p2036363
Sirous Ahmadi, Rasoul Azadi , Maryam Kihani, "The effect of glass rock on the performance of female managers and staff of the Ministry of Sport and Youth, mediating the role of organizational silence", Sociology of Life Style 4, no.11 (2018): 1-41. magiran.com/p2036363
سیروس احمدی، رسول آزادی، مریم کیهانی، (1397). 'اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی'، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، 4(11)، صص.1-41. magiran.com/p2036363
Sirous Ahmadi, Rasoul Azadi , Maryam Kihani, (2018). 'The effect of glass rock on the performance of female managers and staff of the Ministry of Sport and Youth, mediating the role of organizational silence', Sociology of Life Style, 4(11), pp.1-41. magiran.com/p2036363
سیروس احمدی؛ رسول آزادی؛ مریم کیهانی. "اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی". نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، 4 ،11 ، 1397، 1-41. magiran.com/p2036363
Sirous Ahmadi; Rasoul Azadi ; Maryam Kihani. "The effect of glass rock on the performance of female managers and staff of the Ministry of Sport and Youth, mediating the role of organizational silence", Sociology of Life Style, 4, 11, 2018, 1-41. magiran.com/p2036363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال