ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یوسفی، حسن عادلی، سیدفخرالدین حجازی، حمید حیدری، (1398). چالش های طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(8)، 1-4. magiran.com/p2036419
Hossein Yusefi, Seyed Hasan Adeli, Seyed Fakhreddin Hejazi, Hamid Heidari, (2019). Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(8), 1-4. magiran.com/p2036419
حسین یوسفی، حسن عادلی، سیدفخرالدین حجازی، حمید حیدری، چالش های طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون». مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(8): 1-4. magiran.com/p2036419
Hossein Yusefi, Seyed Hasan Adeli, Seyed Fakhreddin Hejazi, Hamid Heidari, Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(8): 1-4. magiran.com/p2036419
حسین یوسفی، حسن عادلی، سیدفخرالدین حجازی، حمید حیدری، "چالش های طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 8 (1398): 1-4. magiran.com/p2036419
Hossein Yusefi, Seyed Hasan Adeli, Seyed Fakhreddin Hejazi, Hamid Heidari, "Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.8 (2019): 1-4. magiran.com/p2036419
حسین یوسفی، حسن عادلی، سیدفخرالدین حجازی، حمید حیدری، (1398). 'چالش های طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(8)، صص.1-4. magiran.com/p2036419
Hossein Yusefi, Seyed Hasan Adeli, Seyed Fakhreddin Hejazi, Hamid Heidari, (2019). 'Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(8), pp.1-4. magiran.com/p2036419
حسین یوسفی؛ حسن عادلی؛ سیدفخرالدین حجازی؛ حمید حیدری. "چالش های طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،8 ، 1398، 1-4. magiran.com/p2036419
Hossein Yusefi; Seyed Hasan Adeli; Seyed Fakhreddin Hejazi; Hamid Heidari. "Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 8, 2019, 1-4. magiran.com/p2036419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال