ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید داوطلب، شهرام پوردیهیمی، محمدرضا حافظی، مرتضی ادیب، (1398). اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان، نشریه مطالعات معماری ایران، 8(15)، 155-171. magiran.com/p2036502
Jamshid Davtalab, Shahram Poor Deyhimi, Mohammad Reza Hafezi, Morteza Adib, (2019). The Role of Vegetation in Moderating Outdoor Thermal Sensation:The Case of Sistan Region, Journal of Iranian Architecture Studies, 8(15), 155-171. magiran.com/p2036502
جمشید داوطلب، شهرام پوردیهیمی، محمدرضا حافظی، مرتضی ادیب، اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان. نشریه مطالعات معماری ایران، 1398؛ 8(15): 155-171. magiran.com/p2036502
Jamshid Davtalab, Shahram Poor Deyhimi, Mohammad Reza Hafezi, Morteza Adib, The Role of Vegetation in Moderating Outdoor Thermal Sensation:The Case of Sistan Region, Journal of Iranian Architecture Studies, 2019; 8(15): 155-171. magiran.com/p2036502
جمشید داوطلب، شهرام پوردیهیمی، محمدرضا حافظی، مرتضی ادیب، "اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان"، نشریه مطالعات معماری ایران 8، شماره 15 (1398): 155-171. magiran.com/p2036502
Jamshid Davtalab, Shahram Poor Deyhimi, Mohammad Reza Hafezi, Morteza Adib, "The Role of Vegetation in Moderating Outdoor Thermal Sensation:The Case of Sistan Region", Journal of Iranian Architecture Studies 8, no.15 (2019): 155-171. magiran.com/p2036502
جمشید داوطلب، شهرام پوردیهیمی، محمدرضا حافظی، مرتضی ادیب، (1398). 'اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان'، نشریه مطالعات معماری ایران، 8(15)، صص.155-171. magiran.com/p2036502
Jamshid Davtalab, Shahram Poor Deyhimi, Mohammad Reza Hafezi, Morteza Adib, (2019). 'The Role of Vegetation in Moderating Outdoor Thermal Sensation:The Case of Sistan Region', Journal of Iranian Architecture Studies, 8(15), pp.155-171. magiran.com/p2036502
جمشید داوطلب؛ شهرام پوردیهیمی؛ محمدرضا حافظی؛ مرتضی ادیب. "اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان". نشریه مطالعات معماری ایران، 8 ،15 ، 1398، 155-171. magiran.com/p2036502
Jamshid Davtalab; Shahram Poor Deyhimi; Mohammad Reza Hafezi; Morteza Adib. "The Role of Vegetation in Moderating Outdoor Thermal Sensation:The Case of Sistan Region", Journal of Iranian Architecture Studies, 8, 15, 2019, 155-171. magiran.com/p2036502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال