ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل حری، (1398). سخت ترجمه پذیری اسماءالحسنی با تکیه بر الگوهای رایج در ترجمه انگلیسی اسامی خاص، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، 37-68. magiran.com/p2036602
Abolfazl Horri, (2019). Translation Resistance of the Glorious Divine Names in the Light of Models of Translating Proper Names, Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), 37-68. magiran.com/p2036602
ابوالفضل حری، سخت ترجمه پذیری اسماءالحسنی با تکیه بر الگوهای رایج در ترجمه انگلیسی اسامی خاص. دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1398؛ 6(11): 37-68. magiran.com/p2036602
Abolfazl Horri, Translation Resistance of the Glorious Divine Names in the Light of Models of Translating Proper Names, Translation Studies of Quran and Hadith, 2019; 6(11): 37-68. magiran.com/p2036602
ابوالفضل حری، "سخت ترجمه پذیری اسماءالحسنی با تکیه بر الگوهای رایج در ترجمه انگلیسی اسامی خاص"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 6، شماره 11 (1398): 37-68. magiran.com/p2036602
Abolfazl Horri, "Translation Resistance of the Glorious Divine Names in the Light of Models of Translating Proper Names", Translation Studies of Quran and Hadith 6, no.11 (2019): 37-68. magiran.com/p2036602
ابوالفضل حری، (1398). 'سخت ترجمه پذیری اسماءالحسنی با تکیه بر الگوهای رایج در ترجمه انگلیسی اسامی خاص'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، صص.37-68. magiran.com/p2036602
Abolfazl Horri, (2019). 'Translation Resistance of the Glorious Divine Names in the Light of Models of Translating Proper Names', Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), pp.37-68. magiran.com/p2036602
ابوالفضل حری. "سخت ترجمه پذیری اسماءالحسنی با تکیه بر الگوهای رایج در ترجمه انگلیسی اسامی خاص". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6 ،11 ، 1398، 37-68. magiran.com/p2036602
Abolfazl Horri. "Translation Resistance of the Glorious Divine Names in the Light of Models of Translating Proper Names", Translation Studies of Quran and Hadith, 6, 11, 2019, 37-68. magiran.com/p2036602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال