ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا فخاری، زهرا بشارتی، (1398). تحلیلی بر دلالت«اعداد معدوله»در تعبیر قرآنی «مثنی و ثلاث و رباع» (بررسی موردی؛ ترجمه های فارسی معاصر)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، 109-136. magiran.com/p2036604
Alireza Fakhari, Zahra Besharati, (2019). An analysis of Ma’dule numbers in the Quranic concept of Mosana and Solas and Roba’ (The case study: contemporary Persian translations), Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), 109-136. magiran.com/p2036604
علیرضا فخاری، زهرا بشارتی، تحلیلی بر دلالت«اعداد معدوله»در تعبیر قرآنی «مثنی و ثلاث و رباع» (بررسی موردی؛ ترجمه های فارسی معاصر). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1398؛ 6(11): 109-136. magiran.com/p2036604
Alireza Fakhari, Zahra Besharati, An analysis of Ma’dule numbers in the Quranic concept of Mosana and Solas and Roba’ (The case study: contemporary Persian translations), Translation Studies of Quran and Hadith, 2019; 6(11): 109-136. magiran.com/p2036604
علیرضا فخاری، زهرا بشارتی، "تحلیلی بر دلالت«اعداد معدوله»در تعبیر قرآنی «مثنی و ثلاث و رباع» (بررسی موردی؛ ترجمه های فارسی معاصر)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 6، شماره 11 (1398): 109-136. magiran.com/p2036604
Alireza Fakhari, Zahra Besharati, "An analysis of Ma’dule numbers in the Quranic concept of Mosana and Solas and Roba’ (The case study: contemporary Persian translations)", Translation Studies of Quran and Hadith 6, no.11 (2019): 109-136. magiran.com/p2036604
علیرضا فخاری، زهرا بشارتی، (1398). 'تحلیلی بر دلالت«اعداد معدوله»در تعبیر قرآنی «مثنی و ثلاث و رباع» (بررسی موردی؛ ترجمه های فارسی معاصر)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، صص.109-136. magiran.com/p2036604
Alireza Fakhari, Zahra Besharati, (2019). 'An analysis of Ma’dule numbers in the Quranic concept of Mosana and Solas and Roba’ (The case study: contemporary Persian translations)', Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), pp.109-136. magiran.com/p2036604
علیرضا فخاری؛ زهرا بشارتی. "تحلیلی بر دلالت«اعداد معدوله»در تعبیر قرآنی «مثنی و ثلاث و رباع» (بررسی موردی؛ ترجمه های فارسی معاصر)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6 ،11 ، 1398، 109-136. magiran.com/p2036604
Alireza Fakhari; Zahra Besharati. "An analysis of Ma’dule numbers in the Quranic concept of Mosana and Solas and Roba’ (The case study: contemporary Persian translations)", Translation Studies of Quran and Hadith, 6, 11, 2019, 109-136. magiran.com/p2036604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال