ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدا قرئلی، محمدحسن معصومی، محمد جنتی فر، (1398). آسیب شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده بر اساس اصل تقابل معنایی، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، 137-165. magiran.com/p2036605
Hoda Gharali, Mohammad Hassan Masoumi, Mohammad Janati Far, (2019). Pathology of Translation of 10 Last Parts (Juz) of Quran by Moezzi and Payandeh Based on Semantic Opposition Principle, Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), 137-165. magiran.com/p2036605
هدا قرئلی، محمدحسن معصومی، محمد جنتی فر، آسیب شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده بر اساس اصل تقابل معنایی. دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1398؛ 6(11): 137-165. magiran.com/p2036605
Hoda Gharali, Mohammad Hassan Masoumi, Mohammad Janati Far, Pathology of Translation of 10 Last Parts (Juz) of Quran by Moezzi and Payandeh Based on Semantic Opposition Principle, Translation Studies of Quran and Hadith, 2019; 6(11): 137-165. magiran.com/p2036605
هدا قرئلی، محمدحسن معصومی، محمد جنتی فر، "آسیب شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده بر اساس اصل تقابل معنایی"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 6، شماره 11 (1398): 137-165. magiran.com/p2036605
Hoda Gharali, Mohammad Hassan Masoumi, Mohammad Janati Far, "Pathology of Translation of 10 Last Parts (Juz) of Quran by Moezzi and Payandeh Based on Semantic Opposition Principle", Translation Studies of Quran and Hadith 6, no.11 (2019): 137-165. magiran.com/p2036605
هدا قرئلی، محمدحسن معصومی، محمد جنتی فر، (1398). 'آسیب شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده بر اساس اصل تقابل معنایی'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، صص.137-165. magiran.com/p2036605
Hoda Gharali, Mohammad Hassan Masoumi, Mohammad Janati Far, (2019). 'Pathology of Translation of 10 Last Parts (Juz) of Quran by Moezzi and Payandeh Based on Semantic Opposition Principle', Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), pp.137-165. magiran.com/p2036605
هدا قرئلی؛ محمدحسن معصومی؛ محمد جنتی فر. "آسیب شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده بر اساس اصل تقابل معنایی". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6 ،11 ، 1398، 137-165. magiran.com/p2036605
Hoda Gharali; Mohammad Hassan Masoumi; Mohammad Janati Far. "Pathology of Translation of 10 Last Parts (Juz) of Quran by Moezzi and Payandeh Based on Semantic Opposition Principle", Translation Studies of Quran and Hadith, 6, 11, 2019, 137-165. magiran.com/p2036605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال