ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد محمدفام، صمد عبداللهی عابد، ناصر حمزه پور معتوقی، (1398). برابر انگاری های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم (بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت صرفی)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، 167-196. magiran.com/p2036606
Sajjad Mohammadfam, Samad Abdollahi Abed, Naser Hamzepour, (2019). Assumming different words as one due to negligence by Persian translators of the Holy Quran (A Case Study of negligence in etymology and Morphology), Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), 167-196. magiran.com/p2036606
سجاد محمدفام، صمد عبداللهی عابد، ناصر حمزه پور معتوقی، برابر انگاری های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم (بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت صرفی). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1398؛ 6(11): 167-196. magiran.com/p2036606
Sajjad Mohammadfam, Samad Abdollahi Abed, Naser Hamzepour, Assumming different words as one due to negligence by Persian translators of the Holy Quran (A Case Study of negligence in etymology and Morphology), Translation Studies of Quran and Hadith, 2019; 6(11): 167-196. magiran.com/p2036606
سجاد محمدفام، صمد عبداللهی عابد، ناصر حمزه پور معتوقی، "برابر انگاری های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم (بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت صرفی)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 6، شماره 11 (1398): 167-196. magiran.com/p2036606
Sajjad Mohammadfam, Samad Abdollahi Abed, Naser Hamzepour, "Assumming different words as one due to negligence by Persian translators of the Holy Quran (A Case Study of negligence in etymology and Morphology)", Translation Studies of Quran and Hadith 6, no.11 (2019): 167-196. magiran.com/p2036606
سجاد محمدفام، صمد عبداللهی عابد، ناصر حمزه پور معتوقی، (1398). 'برابر انگاری های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم (بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت صرفی)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6(11)، صص.167-196. magiran.com/p2036606
Sajjad Mohammadfam, Samad Abdollahi Abed, Naser Hamzepour, (2019). 'Assumming different words as one due to negligence by Persian translators of the Holy Quran (A Case Study of negligence in etymology and Morphology)', Translation Studies of Quran and Hadith, 6(11), pp.167-196. magiran.com/p2036606
سجاد محمدفام؛ صمد عبداللهی عابد؛ ناصر حمزه پور معتوقی. "برابر انگاری های ناشی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم (بررسی موردی تسامح در تشخیص ریشه و ساخت صرفی)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 6 ،11 ، 1398، 167-196. magiran.com/p2036606
Sajjad Mohammadfam; Samad Abdollahi Abed; Naser Hamzepour. "Assumming different words as one due to negligence by Persian translators of the Holy Quran (A Case Study of negligence in etymology and Morphology)", Translation Studies of Quran and Hadith, 6, 11, 2019, 167-196. magiran.com/p2036606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال