ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا دست برهان، کاظم قاسمی گلعذانی، فرهود یگانه پور، (1398). تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 1-18. magiran.com/p2036610
Soheila Dastborhan , Kazem Ghasemi Golezani, Farhood Yeganehpoor, (2019). Changes in germination and growth indices of borage (Borago officinalis L.) in response to seed priming and different irrigation intervals, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 1-18. magiran.com/p2036610
سهیلا دست برهان، کاظم قاسمی گلعذانی، فرهود یگانه پور، تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 1-18. magiran.com/p2036610
Soheila Dastborhan , Kazem Ghasemi Golezani, Farhood Yeganehpoor, Changes in germination and growth indices of borage (Borago officinalis L.) in response to seed priming and different irrigation intervals, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 1-18. magiran.com/p2036610
سهیلا دست برهان، کاظم قاسمی گلعذانی، فرهود یگانه پور، "تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 1-18. magiran.com/p2036610
Soheila Dastborhan , Kazem Ghasemi Golezani, Farhood Yeganehpoor, "Changes in germination and growth indices of borage (Borago officinalis L.) in response to seed priming and different irrigation intervals", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 1-18. magiran.com/p2036610
سهیلا دست برهان، کاظم قاسمی گلعذانی، فرهود یگانه پور، (1398). 'تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.1-18. magiran.com/p2036610
Soheila Dastborhan , Kazem Ghasemi Golezani, Farhood Yeganehpoor, (2019). 'Changes in germination and growth indices of borage (Borago officinalis L.) in response to seed priming and different irrigation intervals', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.1-18. magiran.com/p2036610
سهیلا دست برهان؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ فرهود یگانه پور. "تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2036610
Soheila Dastborhan ; Kazem Ghasemi Golezani; Farhood Yeganehpoor. "Changes in germination and growth indices of borage (Borago officinalis L.) in response to seed priming and different irrigation intervals", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 1-18. magiran.com/p2036610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال